Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Supplementele Instructie

Een veldexperiment naar het effect van supplementele instructie op prestaties, welzijn en thuis voelen

Project

Studenten kregen door de corona-restricties minder fysiek onderwijs aangeboden. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs organiseert de Faculteit Onderwijs en Opvoeding in 2022 met dit project extra kleinschalig fysiek onderwijs om dit gemis in te halen. Aanvullend bestudeert het projectteam de effecten van dit extra aanbod op leerprestaties, welzijn en de mate waarin studenten zich thuis voelen met behulp van een gerandomiseerd veldexperiment (RCT).

Doel van het project

Het doel van het project is het verbeteren van de leerprestaties, het welzijn en de mate van thuis voelen bij de opleiding van (voornamelijk eerstejaars) voltijdstudenten ingeschreven bij de opleidingen van FOO door middel van supplementele instructie.

Het doel van het onderzoek is het testen of het aanbieden van, en deelname aan, supplementele instructie ook daadwerkelijk bijdraagt aan hogere leerprestaties, welzijn en het thuis voelen van de deelnemende studenten met behulp van een veldexperiment (RCT).

Inleiding

Supplementele instructie (SI) staat voor additionele begeleiding van studenten door medestudenten (Balta et al. 2017). Meestal vindt dit plaats in groepjes van 5-10 studenten gedurende 2 uur per week, waarin een ouderejaars student begeleiding biedt op het vlak van effectieve studievaardigheden en ‘struikelvakken’ in de opleiding (Dawson et al., 2014; Hanssen et al., 2021). De SI-begeleider geeft geen les maar verzorgt werkvormen waarmee studenten hun kennis over de colleges en studievaardigheden testen en verbeteren. Recente (meta-)analyses geven aan dat deze vorm van begeleiding gemiddeld leidt tot een verhoging van leeruitkomsten (Balta et al., 2017; Dawson et al., 2014; Hanssen et al., 2021), motivatie en sociale vaardigheden (Hanssen et al., 2021; Skaniakos & Piirainen, 2019). De leerwinst is relatief het grootste voor studenten met een collectivistische culturele achtergrond (Balta et al., 2017). Dat zijn ook relatief vaker de studenten die gemiddeld meer leerachterstanden opliepen tijdens de restricties (Kuhfeld et al., 2020). Wat SI bovendien aantrekkelijk maakt, is dat de studieprestaties en vaardigheden van de instruerende studenten gemiddeld ook verbeteren (Tight, 2020).

Concrete aanpak

Gedurende blok 2 zijn er tweedejaars studenten van FOO aangenomen en getraind om SI te bieden aan voltijd studenten die eerstejaars vakken volgen gedurende blok 3 en 4 van collegejaar 2021-2022. In samenspraak met de verschillende opleidingen van FOO is met de coördinatoren en docenten die studentassistenten aansturen een generieke didactische aanpak en een gezamenlijk functieprofiel voor de peer-instructeurs uitgewerkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande gecertificeerde programma’s voor SI (bijv. Alyea & Gutierrez, 2017). Aanvullend op de generieke didactische aanpak wordt met vakinhoudelijke docenten afgestemd welke inhoud tijdens de bijeenkomsten centraal staat. De SI duurt 2 uur per week in groepen van ongeveer 8 studenten per supplementeel instructeur.

Onderzoeksmethode

Met behulp van een veldexperiment evalueert dit project de effecten van SI op leerprestaties bij struikelvakken, welzijn en het ‘thuis voelen’ bij de opleiding. Dit betekent dat, zoals in het figuur hieronder weergeven, na een briefing en eerste enquête (survey), studenten willekeurig (random) worden toegewezen aan twee groepen. De eerste groep krijgt SI in blok 3, de tweede in blok 4. Door de random toewijzing kan de groep die SI in blok 3 krijgt betrouwbaar vergeleken worden met de studenten die dit in blok 3 niet kregen. Aan het einde van blok 3 wordt zo gemeten of de studenten die SI kregen significant hoger scoren op leerprestaties, welzijn en sense of belonging.

Voorafgaand en achteraf brieft de projectleider alle studenten over het experiment. Tijdens de briefing wordt schriftelijk toestemming opgehaald voor deelname en direct aansluitend wordt de eerste van drie vragenlijsten uitgezet.

De vragenlijsten meten het welzijn van de studenten en de ‘sense of belonging’. Studieprestaties (cijfers voor de struikelvakken en uitval/switch), geslacht en vooropleiding worden opgehaald uit de administratie en gekoppeld aan de vragenlijst. Aanvullend houden instructeurs de aanwezigheid bij van studenten om na te gaan in hoeverre er gebruikt gemaakt wordt van het aanbod.

Met behulp van de eerste vragenlijst kan het onderzoeksteam controleren of de twee groepen voorafgaand hetzelfde scoren op welzijn en sense of belonging (baseline). Met behulp van multilevel regressieanalyses aan de hand van de uitkomsten van de tweede vragenlijst meet het onderzoeksteam of de studenten die in blok 3 SI kregen aan het einde van blok 3 significant verschillen van de studenten die dit niet kregen op het vlak van leerprestaties, welzijn en sense of belonging. De derde vragenlijst stelt het onderzoeksteam in staat te berekenen of het effect van SI ook blijft doorwerken en of beide groepen net zoveel voordeel behaalden door het SI aanbod.

Ethiek en Datamanagement

Voor aanvang van de uitvoering van het experiment is het projectplan en het datamanagementplan voorgelegd aan de ethische commissie van de HvA. Bij het uitvoeren van een wetenschappelijk experiment (randomized controlled trial) moet aangetoond worden dat de deelnemers vooraf goed geïnformeerd worden, niet onnodig benadeeld worden en achteraf een goede debriefing en eventuele compensatie ontvangen.

Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn de volgende maatregelen genomen. Door het voorgestelde gefaseerde (time-lagged) onderzoeksdesign krijgen de studenten evenveel extra begeleiding. De vakken waar SI in blok 3 en 4 aan gekoppeld wordt stemmen zoveel mogelijk overeen zodat studenten uit de experiment en controlegroep zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning krijgen. Omdat uitval vooral voorkomt in de eerste twee blokken van het jaar (Vereniging Hogescholen, 2020) is gekozen voor uitvoering van het experiment in kwartaal 3 en 4. Op deze manier is de kans dat evenveel studenten extra begeleiding krijgen het grootst.

In een datamanagementplan worden duidelijke processen en afspraken uitgewerkt die veilige omgang met de data borgen.

Het team

Het managementteam (MT) van FOO is de opdrachtgever voor dit project. De manager van O&O, Albert de Voogd vertegenwoordigd het MT richting de projectleider. Izaak Dekker is de projectleider. Izaak stuurt het onderzoeksteam aan dat bestaat uit docentonderzoekers uit de verschillende deelnemende clusters: Jantien Stam (Wiskunde), Marie-Jose Koerhuis (Pedagogiek), Nienke Liekelema (Pabo), Dick van Straaten (Geschiedenis), Armin Viergever (Aardrijkskunde), Martijn Koek (Nederlands).

De coördinatie van het project stemt de projectleider af met de coördinatoren van de opleidingen en de docenten van de vakken waar de supplementele instructie aan verbonden is: Beth Bedinotti, Nienke Liekelema, Daan van Dijk, Anita Philips, Ingrid Faas, Martijn Koek, Ruthy Fraterman, Katja Sund, Arjen Douna.

De supplementeel instructeurs:

Eline Valent

Biologie

Isa Appelman

Pabo

Lotte Kijlstra

Biologie

Amber Brasse

Pabo

Daniel Mellema

Economie

Yente Oud

Pabo

Melle Peer

Economie

Sanne Stolp

Pabo

Salina Wessel

Duits

Zoe Schuller

Pedagogiek

Amber van de Velde

Nederlands

Maroua Bossto

Pedagogiek

Eline Wokke

Maatschappijleer

Fatima Wandi

Pedagogiek

Tom te Wierik

Maatschappijleer

Ouiam Baddaoui

Pedagogiek

Martijn de Visser

Wiskunde

Laura Rottier

Ler.opl. Engels

Ine Mulder

Geschiedenis

Angel van Beemdelust

Ler.opl. Engels

Timo Derks

Geschiedenis

Danielle Johnson

Ler.opl. Engels

Melanie van Leeuwen

Geschiedenis

Merel Luberti

Ler.opl. Engels

Kelvin Jong

Aardrijkskunde

Cláudia Pinto

Ler.opl. Engels

Dylan Kreeft

Aardrijkskunde

Tom Goudsblom

Pedagogiek

Referenties

Alyea, L. W., & Gutierrez, A. A. (2017). Supplemental instruction training manual. Texas State University. https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:e446fac3-e741-4840-a9b1-bd754bd6514d/SI-Training-Manual.pdf

Balta, N., Michinov, N., Balyimez, S., & Ayaz, M. F. (2017). A meta-analysis of the effect of peer instruction on learning gain: Identification of informational and cultural moderators. International Journal of Educational Research, 86, 66-77. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.009

Dawson, P., van der Meer, J., Skalicky, J., & Cowley, K. (2014). On the effectiveness of supplemental instruction: A systematic review of supplemental instruction and peer-assisted study sessions literature between 2001 and 2010. Review of Educational Research, 84(4), 609-639. https://doi.org/10.3102/0034654314540007

Duckworth, A. L., Kautz, T., Defnet, A., Satlof-Bedrick, E., Talamas, S., Lira, B., & Steinberg, L. (2021). Students Attending School Remotely Suffer Socially, Emotionally, and Academically. Educational Researcher, 50(7), 479–482. https://doi.org/10.3102/0013189X211031551

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17).

Hanssen, T. E. S., Fromreide, N. K., & Mathisen, T. A. (2021). Supplemental Instruction at higher education institutions: A scoping review. Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership. https://doi.org/10.31244/9783830993261

Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49, 549-565. https://doi.org/10.3102/0013189X20965918

Meeter, M., Bele, T., den Hartogh, C., Bakker, T., de Vries, R. E., & Plak, S. (2020). College students’ motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders. PsychArXiv. https://psyarxiv.com/kn6v9/download?format=pdf

Skaniakos, T., & Piirainen, A. (2019). The meaning of peer group mentoring in the university context. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 17(1), 19-33. https://doi.org/10.24384/EKNZ-S730

Tight, M. (2020). Syntheses of higher education research: What we know. Bloomsbury Academic.

29 augustus 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2021
Einddatum 01 nov 2022

Contact