Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Review selectie ten behoeve van de lerarenopleiding

Project

In opdracht van NRO en het ministerie van OCW is internationale literatuur review uitgevoerd rond de mogelijkheden en voorspelbaarheid van selectie van leraren bij toelating tot de lerarenopleiding ten aanzien van hun geschiktheid voor het beroep.

Er is literatuur verzameld waarin aan de hand van empirisch bewijsmateriaal wordt besproken in hoeverre bepaalde selectie-instrumenten en –procedures voorspellende waarde hebben ten aanzien van uitkomstmaten die van belang zijn voor het functioneren als leraar. Teneinde de problematiek van de lerarenopleiding in een breder kader te kunnen bespreken, is bovendien via aanvullende literatuurstudie nagegaan wat de voorspellende effecten zijn van selectieprocedures die worden gehanteerd bij enkele andere opleidingen die relevant zijn voor lerarenopleidingen. Hierbij gaat het concreet om medische opleidingen en de politieacademie omdat deze opleiden tot beroepen die, net als dat van leraar, worden gekenmerkt door (mondelinge) interactie met groepen en/of individuen, soms in stressvolle situaties. Selectieve opleidingen op het gebied van kunst of sport zijn buiten beschouwing gelaten. Hoofdconclusies is dat er weinig wetenschappelijke evidentie is ten aanzien van selectiecriteria en selectie-instrumenten voor de lerarenopleidingen. Uit de beschikbare literatuur komt het beeld naar voren dat een mix van criteria en instrumenten de grootste voorspellende waarde heeft. De in dit rapport beschrijven literatuurstudie bouwt voort op een eerder verrichte studie naar de wenselijkheid van de invoering van selectie op basis van geschiktheid voor het beroep van leraar (Snoek et al., 2014). Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van NRO en op verzoek van het Ministerie van OCW.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2014
Einddatum 01 dec 2014

Contact

Prof. dr. Jan van Driel (ICLON)
Marloes van Verseveld
Dr. Roeland van der Rijst (ICLON)
Els Tiggelaar (ICLON)