Centre for Economic Transformation | CET

Customer Experience en In-store Techologie

Project

Het creëren van een optimale ervaring in de winkel is een belangrijk marketinginstrument voor de retailer. Innovatieve technologie biedt op dit gebied nieuwe kansen, met name als het gaat om het verzorgen van een rijke zintuiglijke winkelervaring. De hoeveelheid beschikbare kennis op dit gebied is echter beperkt en nieuwe inzichten zijn nodig.

Onderzoeksvraag

Om op dit gebied een bijdrage te leveren heeft de werkgemeenschap Customer Experience en In-store Technologie van het Retail Innovation Platform de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Wat kan innovatieve technologie voor de retailer betekenen om de multi-sensory ervaring in de winkel nu en in de toekomst te verbeteren? De formulering van de onderzoeksvraag impliceert dat de 5 zintuigen (voelen, ruiken, proeven, horen, zien) in het onderzoek centraal worden gesteld.

Centrale vraag

Om de centrale vraag te adresseren, maar vooral om deze verder te specificeren richting specifieke uitdagingen voor de retailpraktijk, heeft de werkgemeenschap drie stappen doorlopen. Ten eerste is er per zintuig een literatuuroverzicht van retailonderzoek gemaakt waarbij zowel academische als meer praktijkgerichte bronnen zijn geraadpleegd. Het doel van het literatuuroverzicht was om beschikbare kennis naar voren te halen en richtingen voor nieuwe kennisontwikkeling te identificeren.

Interviews

Ten tweede zijn bij enkele retailers en technologiepartijen interviews afgenomen. Het doel van deze stap was om concreet naar voren te halen hoe belangrijk de vijf zintuigen voor het retailveld zijn, wat voor rol men van innovatieve technologie verwacht, en wat men graag onderzocht wil hebben (vraagarticulatie). Ten derde zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek en de interviews besproken (synthese) om zodoende te bepalen waar de belangrijkste kansen liggen in de sector voor het doen van relevant onderzoek. De bevindingen van de werkgemeenschap maken deel uit van een positioning paper van het Retail Innovatie Platform.

Experts

De werkgemeenschap kent de volgende experts: Tibert Verhagen (voorzitter), Mayke Steeman, Sewdath Ritoe (HvA), Michiel Flooren (Saxion), Jacqueline Arnoldy (TMO Fashion Business School), Evelien van Zeeland van der Holst, Marc Veldkamp (Fontys), Hermien Raedts (Hogeschool PXL), Malaika Brengman, Kim Willems, Stephanie van de Sanden (Vrije Universiteit Brussel).

Gepubliceerd door  CAREM 19 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 mei 2019