Centre for Economic Transformation | CET

Skills, knowledge and attitudes of the future

Inzicht krijgen in de kennis, houding en vaardigheden die werkgevers in de toekomst wensen

Project

In dit project stelt de onderzoeksgroep Arbeid in transitie samen met werkgevers de benodigde kennis, houdingen en vaardigheden voor toekomstige beroepen op mbo-niveau vast.

Dit gebeurt door samen met werkgevers in groeisectoren vacatureteksten en functieprofielen (vignetten) op te stellen en deze af te zetten tegen huidige vacatureteksten en functieprofielen voor een beroepsgroep. Met deze inzichten kunnen we de arbeidsmarktinformatie op waarde schatten voor de toekomst en (indien nodig) betere toekomstscenario’s ontwikkelen voor een reële functie-competentiematch.

Voortbouwen op Jobs of the Future

Dit project bouwt voort op de bevindingen en netwerken van het project Jobs of the Future , dat reeds is afgerond (mei, 2018).

Aanleiding

Uit het onderzoek Jobs of the Future blijkt dat veel werkgevers niet weten welke competenties zij in de toekomst nodig hebben. Werkgevers hebben wel een idee, maar hebben daar doorgaans niet systematisch over nagedacht. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers elkaar lijken na te praten. Zo noemen bepaalde werkgevers bijvoorbeeld communicatievaardigheden als belangrijke skills voor de toekomst. Bij doorvragen weten de meeste werkgevers eigenlijk niet goed waarom bepaalde skills, in relatie tot hun dienst of product, belangrijk zijn voor de toekomst.

Projectbeschrijving

Dit project bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel staan toekomstige vacatureteksten centraal. Op basis van onderzoek proberen wij vacatureteksten te maken voor de toekomst. In het tweede onderdeel staan de functieprofielen van enkele beroepen centraal. Op basis van onderzoek willen wij functieprofielen creëren voor de toekomst.

Het laatste project is het cv van de toekomst. In dit project wordt geprobeerd toekomstige cv’s te creëren. Door deze deelprojecten wordt inzicht verkregen in de kennis, houding en vaardigheden die werknemers in de toekomst nodig hebben.

Resultaten

Beoogde resultaten:

  • Een onderzoeksrapport met daarin uitkomsten van het onderzoek en een advies gericht op het creëren van een skillsmarkt. In het rapport worden vacatures, functieprofielen en cv’s van de toekomst opgenomen.
  • Online en offline krant met een overzicht van vacatures, functieprofielen en cv’s van de toekomst. Het gaat om een schets van enkele vacatures, functieprofielen en cv’s die inzicht wat werkgevers voor kennis, houdingen en vaardigheden vragen.

Verbinding met onderwijs

Bij het project zijn studenten van verschillende opleidingen betrokken. Vanaf februari 2019 worden bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam structureel afstudeeropdrachten aangeboden aan studenten. Verder worden de lessen uit het project meegenomen in het onderwijs.

Projectpartners

  • House of Skills
  • Verschillende partners vanuit House of Skills

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills​ ​​​​​​

Gepubliceerd door  CAREM 3 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 jun 2020

Contact

Marije de Goede