Centre for Economic Transformation | CET

Duurzame inzetbaarheid

In teamverband werken aan skills voor de toekomst

Project

Dit project gaat over de inschatting door (oudere) werknemers van de match van hun eigen huidige skills met de verwachte vraag naar skills in de nabije toekomst. Innovatief aan dit deelproject is dat de inschatting van de toekomstige vraag naar skills in teamverband wordt gedaan.

Daarvoor wordt in teamverband bediscussieerd wat effecten (zouden kunnen) zijn van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de functietaken zoals (oudere) werknemers die op dit moment in hun team hebben. De discussies in de teams geven zowel de teams als de individuele teamleden een beeld van de toekomstbestendigheid van de in het team aanwezige skills.

Aanleiding

Er bestaat weinig zicht op de inschatting door oudere werknemers van de skills die zij denken nodig te hebben om in de nabije toekomst te kunnen blijven functioneren.

Doel

Op basis van de uitkomsten van de discussies worden vervolgens gericht trainingsprogramma’s ingezet met het doel niet alleen de eigen skills te versterken, maar ook die van het team. Versterken impliceert dan dat aan skills wordt gewerkt die van nut zijn voor individu, team, organisatie of de arbeidsmarkt in den brede.

Doel hiervan is bij (oudere) werknemers bewustwording te creëren van de eigen skills in het licht van de benodigde skills voor de toekomst in de eigen organisatie en de arbeidsmarkt als geheel.

Projectbeschrijving

Met deze aanpak wordt geëxperimenteerd bij 6 teams in (mkb-)bedrijven/organisaties. Teams bestaan uit ongeveer 15 deelnemers. In de zes experimenten vinden telkens zes activiteiten plaats: 1) bedrijfsdiagnose, 2) assessment van individuele competenties en motivatie (skills paspoort), 3) teamdiscussievraag van morgen, 4) algemene bespreking bedrijfsdiagnose, skills en team-match, 5) training van (oudere) werknemers, eindbespreking in teams en 6) beknopte eindrapportage over de zes verschillende experimenten.

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills

Resultaten

Gepubliceerd door  CAREM 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 sep 2019