Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Collectief aan de slag met participatie

Project

De overheid streeft ernaar dat iedereen voor zijn eigen inkomen zorgt. Ook in Amsterdam Nieuw-West, waar de werkloosheid hoger ligt dan in de rest van de stad. Maar is er wel genoeg betaald werk? En hoe stimuleren we bewoners om te participeren? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) deed in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West een onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van zowel werkzoekenden als werkgevers rondom werk, zodat een betere match ontstaat.

WAT WERKT IN NIEUW-WEST?

Het doel van het project is om de participatie van bewoners in Nieuw-West zichtbaar te maken, en in kaart te brengen wat de bewoners voor participatie nodig hebben. De komende maanden gaat het lectoraat Human Resource Management van de HvA in gesprek met diverse groepen bewoners om hun manier van participatie en hun behoeften in de schijnwerpers te zetten. De onderzoekers richten zich op de bewoners met een laag inkomen en een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, hoog opgeleide vluchtelingen, ondernemende kunstenaars, jongeren zonder werkervaring, mensen van verschillende etnische afkomst. In interviews komt aan bod wat deze bewoners belangrijk vinden in een baan, waaraan zij behoefte hebben, en op welke manieren zij momenteel participeren in de samenleving.

WERK ALS RODE DRAAD

In Nieuw-West vinden allerlei soorten werk plaats, vertelt lector Martha Meerman, die het project leidt. ‘Bewoners verlenen mantelzorg, doen vrijwilligerswerk of volgen een taalcursus. Dit moeten we in acht nemen bij het zoeken van een passende baan, en mensen niet tot elke vorm van betaald werk dwingen. Het heeft geen zin om iemand een baan aan te bieden, waar hij of zij na drie maanden weer ontslagen wordt? Werktrajecten moeten perspectief bieden, mensen hebben een rode draad nodig in het leven en - vooral oudere werknemers- halen zingeving uit hun werk.’ De onderzoekers gaan daarom op zoek naar duurzame oplossingen van participatie voor mensen die nu geen werk hebben.

ALTERNATIEVE PARTICIPATIETRAJECTEN

Tegelijkertijd doet het lectoraat HRM, in samenwerking met het lectoraat Corporate Governance van de HvA, een onderzoek onder bedrijven in Nieuw-West. De onderzoekers brengen in kaart wat deze bedrijven nodig hebben om voor de buurt wat te betekenen. Met behulp van lerende netwerken wordt geprobeerd bedrijven meer te betrekken bij de participatie en ontwikkelingsmogelijkheden (van de bewoners) in de buurt.

BIJSTANDSGERECHTIGDEN

De CBS cijfers laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden eerder toe- dan afneemt ondanks de economische groei. Ze laten ook zien dat er elke dag meer onzekere banen en flexibele contracten bijkomen. In aanvulling op de cijfers doet deze publicatie verslag van een onderzoek naar de manier waarop mensen leven en samen leven. Vanuit het perspectief van de bewoners worden de participatie en de participatiemogelijkheden beschreven van een deel van de samenleving: de bewoners van Amsterdam Nieuw-West met een onzekere arbeidsmarktpositie. Het zijn mensen die werken, in loondienst of zelfstandig, en daarvoor een minimuminkomen verwerven, het zijn uitkeringsgerechtigden en mensen zonder uitkering of inkomen waaronder vrouwen en jongeren.

BETAALD EN ONBETAALD WERKEN

Daarmee gaat participatie over betaald en onbetaald werken, over zorgen en onderwijs volgen. Samen met het stadsdeel zijn we op zoek gegaan om antwoord te krijgen op de vragen wat bewoners zoal verstaan onder participatie, wat ze belemmert en welke mogelijkheden zij zien om het stadsdeel voor hen leefbaar te houden en te maken. De bewoners noemen kleine verbeteringen die snel zijn in te voeren. Zij stellen ook de grote vraagstukken aan de orde over de verdeling van werk en inkomen, de verantwoordelijkheid daarvoor en de rol van de overheid daarin.

De HvA draagt met het speerpunt Urban Management bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Urban Management staat voor een multidisciplinaire aanpak en is georganiseerd in fieldlabs. Deze publicatie komt voort uit de activiteiten van het fieldlab Nieuw-West. De schrijvers zijn werkzaam bij het lectoraat gedifferentieerd HRM van Carem, Centre for Applied Research on Economics and Management van de faculteit Business en Economie.

Dit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam vindt plaats binnen het Fieldlab Nieuw-West. Verschillende onderzoekers werken samen om vraagstukken op te lossen en initiatieven in de stad met elkaar te verbinden in het onderzoeksprogramma Urban Management. In het Fieldlab gaat de onderwijsinstelling een copartnerschap aan met de gemeente, en wordt in de praktijk telkens onderzocht of de methoden werken. De HvA is ook fieldlabs gestart in Zuidoost en Oost. Neem voor meer informatie over het onderzoek naar participatie in Nieuw-West contact op met lector Martha Meerman: m.g.m.meerman@hva.nl. Neem voor informatie over Fieldlab Nieuw-West contact op met HvA Urban Management, Fieldlab coördinator Anna de Zeeuw: a.m.de.zeeuw@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 05 feb 2015

Contact

Martha Meerman