Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Proeftuin: 'Professionele ontwikkeling, Studiesucces en Diversiteit'

Project

Proeftuinen ‘Professionele ontwikkeling, studiesucces en diversiteit.’ Het handelen van docententeams heeft grote invloed op de kwaliteit van onderwijs en het studiesucces van studenten. Toch wordt aan de vraag of en onder welke omstandigheden docententeams goed functioneren relatief weinig aandacht besteed. In de proeftuinen staat daarom het handelingsvermogen van teams en de invloed van het handelen van teams op onderwijskwaliteit en studiesucces centraal. In een longitudinaal actie-onderzoek begeleiden we docententeams bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het versterken van het handelingsvermogen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar invloed van de kenmerken van het team en de organisatiestructuur.

Aanleiding

Het proeftuinproject is een vervolg op een grootschalig onderzoek naar studiesucces en diversiteit (van Middelkoop & Meerman 2014). Hieruit bleek dat docenten een beperkte professionele ruimte ervaren die nodig is om het studiesucces van een diverse studentenpopulatie te bevorderen. Om dit te bevorderen moet docenten meer professionele ruimte worden gegeven, maar kunnen ze ook zelf ruimte en verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om opvattingen en dilemma’s rond studiesucces en diversiteit.

Aanpak proeftuinen

We zijn geïnteresseerd in de manier waarop het handelingsvermogen van teams tot stand komt. We hanteren daarvoor een kwalitatieve actie-onderzoeksmethode, waarin ruimte is om dat handelingsvermogen diepgaand in - en samen met - de praktijk te bestuderen. De teams onderzoeken, verbeteren en evalueren als ‘reflective practitioners’ (Schön 1983) de eigen onderwijspraktijk.

In het longitudinale actieonderzoek (18 maanden) proberen we een versterking van het handelingsvermogen van docententeams te realiseren. Hierbij worden de docententeams gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het studiesucces van een diverse studentenpopulatie. De teams proberen het studiesucces van studenten te vergroten aan de hand van door hen zelf ontworpen interventies. Door middel van het zelf ontwerpen van die interventies wordt het handelingsvermogen van de teams versterkt.

De aanpak bestaat uit vier fasen:

  1. Er vindt een nulmeting plaats waarin de startsituatie van het team in kaart wordt gebracht met behulp van individuele interviews (gemiddeld ca. 45 minuten) en twee focusgroepgesprekken.
  2. Teams formuleren een aantal interventies gericht op (1) (groepen) studenten en de bevordering van hun studiesucces, (2) de professionele ontwikkeling van individuele docenten en/of (3) de ontwikkeling van het team.
  3. De teams voeren de door hen zelf ontworpen interventies uit in de onderwijspraktijk.
  4. De resultaten van de interventies en de ontwikkeling van het handelingsvermogen van de docententeams worden geëvalueerd middels individuele interviews en focusgroepgesprekken.

De eerste twee proeftuintrajecten aan de Hogeschool van Amsterdam zijn halverwege 2017 afgerond. In beide teams zagen we een duidelijke toename van het handelingsvermogen van de teams en een door het team zelf versterkt onderwijsprogramma. In de loop van 2017 worden de eerste resultaten van deze trajecten gepubliceerd.

Daarnaast lopen er op dit moment proeftuintrajecten bij de Hogeschool van Amsterdam (1), de Hogeschool Rotterdam (2) en het Friesland College (1). Het lectoraat gHRM is daarnaast van plan de proeftuinmethodiek uit te voeren met teams buiten het onderwijs en in internationaal verband.

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer weten over dit project neem dan contact op met Daniël van Middelkoop

Gepubliceerd door  CAREM 4 februari 2020