Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

Promotieonderzoek Yvette Wittenberg

Project

Binnen het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning werkt Yvette Wittenberg aan promotieonderzoek over mantelzorg. De Hogeschool van Amsterdam wil studenten zo goed mogelijk leren hoe zij in de toekomst kunnen samenwerken met mantelzorgers. In dit promotieonderzoek wordt daarom onderzocht wat belangrijk is in samenwerkingsrelaties. Ook wordt nagegaan of mantelzorgers vinden dat mensen hulp zoveel mogelijk uit hun eigen sociale netwerk moeten krijgen, of juist van professionals. Omdat iedere mantelzorger uniek is, is er in dit onderzoek veel aandacht voor verschillen tussen mantelzorgers.

In zorgsituaties zijn verdeling van zorgverantwoordelijkheden en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals essentiële onderwerpen. Om mantelzorgers goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om hun achtergrond in termen van diversiteitskenmerken als leeftijd, geslacht en cultuur in ogenschouw te nemen. Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd vanuit intersectioneel perspectief. Inzichten in (normatieve) opvattingen van mantelzorgers over de rol van zorg door professionals en wat maakt dat mantelzorgers positief oordelen over samenwerking verhogen het begrip over hoe een goede combinatie van informele en formele zorg bereikt kan worden. Dit mixed methods-onderzoek leidt ertoe dat verbetervoorstellen worden gedaan voor samenwerking tussen mantelzorgers en professionals.

Het promotieonderzoek bestaat uit 5 deelprojecten, waarvan de eerste twee inmiddels zijn afgerond. Het eerste deelproject mondde uit in de publicatie “Informal caregivers’ views on the division of responsibilities between themselves and professionals: A scoping review”, welke in 2018 is verschenen. De review geeft een overzicht van wat er tot nu toe is beschreven over de mening van mantelzorgers ten aanzien van verdeling van zorgverantwoordelijkheden. In 2019 werd het 2e deelproject afgerond met de publicatie “Informal caregivers’ judgements on sharing care with home care professionals from an intersectional perspective: the influence of personal and situational characteristics”. Deze publicatie gaat over het oordeel van mantelzorgers over het delen van hulp met thuiszorgprofessionals en is gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Het derde deelproject zal naar verwachting in 2020 worden afgerond en omvat een kwantitatief onderzoek over de mening van burgers over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden.

In 2020 en 2021 wordt gewerkt aan de uitvoering van deelprojecten 4 en 5. Er worden allereerst focusgroepen georganiseerd om samen met mantelzorgers betekenis te geven aan de resultaten van de eerder uitgevoerde deelprojecten. Daarna zullen focusgroepen met zowel mantelzorgers als professionals worden georganiseerd om in co-creatie te komen tot aangrijpingspunten voor de toerusting van professionals, zodat zij (beter) kunnen samenwerken met mantelzorgers.

PROMOTOREN

prof. dr. Arnoud Verhoeff (Universiteit van Amsterdam / GGD Amsterdam)

prof. dr. ir. Alice de Boer (VU / Sociaal en Cultureel Planbureau)

dr. ir. Rick Kwekkeboom (Hogeschool van Amsterdam)

CONTACT

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Yvette Wittenberg.

Gepubliceerd door  AKMI 3 september 2020

Project Info

Startdatum 01 mei 2017