Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Betere wijkaanpak voor mensen met verward gedrag

Project

De GDD Zaanstreek Waterland is in het najaar van 2018 met een pilot Verward Gedrag gestart in Zaanstad en Purmerend. Het pilotproject is gericht op het verder versterken van wijkteams in het signaleren, begeleiden en zo nodig doorverwijzen van mensen met verward gedrag. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein volgen onderzoekers van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken de pilot om te kijken hoe het proces verloopt en wat verbeterd kan worden.

Betere samenwerking tussen veiligheid en zorg

Vanwege de nadruk in het landelijke beleid op extramuralisatie en vermaatschappelijking blijven mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen. Eén van de gevolgen hiervan is dat kwetsbare mensen soms te laat in beeld komen en niet adequaat worden doorverwezen. Deze mensen kunnen ‘overlastgevend gedrag’ vertonen en komen hierdoor regelmatig in aanraking met de politie. De problematiek vraagt om een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg en zo snel mogelijk organiseren van passende opvang, zorg en ondersteuning voor verwarde personen zelf en waar nodig de omgeving. Een pilotteam van de GGD, bestaande uit een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige en een ervaringsdeskundige, komen twee sociale wijkteams in Purmerend en twee sociale wijkteams in Zaanstad versterken bij het ondersteunen van personen met verward gedrag.

Betere wijkaanpak voor mensen met verward gedrag

Het doel van de pilot is dat wijkteams meer kennis krijgen over de problematiek bij mensen met verward gedrag, dat preventie en outreachend werken wordt gestimuleerd en uiteindelijk een sluitende ketenzorg tot stand komt zodat adequaat kan worden doorverwezen en snellere en betere opvang mogelijk is. 

Van procesevaluatie tot eindrapportage

In samenwerking met de GGD Zaanstreek en Waterland voeren onderzoekers van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken een procesevaluatie uit. Dit type evaluatie richt zich op beantwoording van de vragen: wat werkt, voor wie, hoe werkt het en onder welke omstandigheden? De eindresultaten van de evaluatie worden uitgewerkt in een eindrapportage en artikel en gepresenteerd op een afsluitende bijeenkomst in oktober 2019.

De HvA ontwikkelt ook een onderzoeksmodule voor omgang met verward gedrag. De invoering van de module staat gepland aan het begin van het schooljaar 2019-2010. Lees meer informatie hier.

 

 

Gepubliceerd door  AKMI 17 december 2018