Centre of Expertise Urban Vitality

Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

Project

De leefstijlinterventie Simpel Fit! is een cursus om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak doelgroepen met verschillende sociaal-culturele, en daarmee samenhangende, sociaaleconomische achtergronden. In dit onderzoeksproject beogen we de Simpel Fit! interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren.

Meryem Gündüz, junior onderzoeker:

Een one-size-fits-all aanpak is niet meer van deze tijd. De leefstijlinterventie Simpel Fit! is hier een voorloper op door rekening te houden met de culturele gewoontes rondom opvoeding, beweging, slaap- en eetgedrag van haar doelgroep. Hiermee bereiken we meer, dus is een goed meetinstrument dat recht doet aan de kracht van deze interventie erg belangrijk.

Achtergrond project

Veel gezondheidsbevorderaars zien de noodzaak van een cultuursensitieve leefstijlinterventie in en daarom zetten zij Simpel Fit! al veelvuldig in. Naast de originele en goed onderbouwde Turkse variant wordt de interventie ook aangepast naar andere doelgroepen. De vraag is of deze varianten theoretisch vergelijkbaar zijn en of de aanpassingen recht doen aan de veronderstelde werkzame principes van de oorspronkelijke interventie. Dit project start dan ook met een beoordeling van de verschillende varianten. Die beoordeling leidt tot een blauwdruk die in de toekomst gebruikt kan worden voor aangepaste varianten van de interventie voor andere doelgroepen.

Ook een goede evaluatie is noodzakelijk om grip te houden op de uitvoering en het behalen van de doelen van de interventie. Het uitvoeren van de evaluaties blijkt in de praktijk echter lastig te zijn. De uitvoerende professionals (cursusleidsters) ervaren handelingsverlegenheid bij het inzetten van de bestaande meetinstrumenten. Ze zijn te talig en tijdrovend en doen daarmee onvoldoende recht aan de doelgroep van moeders die deelnemen aan de interventie. De professionals willen graag betere meetmethoden en -instrumenten om de interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren.


Hoofdoel

Met dit onderzoeksproject willen wij de Simpel Fit! interventie op een cultuursensitieve wijze evalueren. Het betreft zowel een proces- als een effectevaluatie, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de interventie. Daarnaast levert het project een blauwdruk van de interventie op dat als raamwerk kan dienen voor de aanpassing van leefstijlinterventies aan verschillende culturele doelgroepen.


Methode

Momenteel worden de verschillende versies van Simpel Fit! beoordeeld op theoretische vergelijkbaarheid en wordt een nieuw meetinstrument ontwikkeld om de interventie te evalueren. Deze nieuwe manier moet beter passen bij de doelgroep van de cursus en makkelijker in te zetten zijn voor de professionals. In de volgende fase van het project worden de ervaringen van een kleine groep moeders en professionals met het nieuwe meetinstrument onderzocht tijdens lopende Simpel Fit! cursussen. Hierna zetten we het nieuwe meetinstrument in tijdens meerdere Simpel Fit! cursussen om een proces- en effectevaluatie te doen van de interventie.

Verwachte resultaten/producten

  • Blauwdruk van de Simpel Fit! interventie waarmee de interventie in de toekomst makkelijker aangepast kan worden voor andere groepen moeders.
  • Nieuw meetinstrument dat beter past bij de cultuursensitiviteit van de Simpel Fit! interventie
  • Procesevaluatie en eerste aanwijzingen voor effectiviteit van de Simpel Fit! interventie.

Wat is de verwachte maatschappelijke maatschappelijke impact?

Door een blauwdruk en een bijpassend cultuursensitief meetinstrument te ontwikkelen voor Simpel Fit! is het mogelijk om de effecten goed in kaart te brengen en grip te houden op de kwaliteit van de interventie. Ook bij doorontwikkeling voor andere doelgroepen. Hiermee krijgen professionals handvatten om nog meer moeders te bereiken en hen te ondersteunen bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij hun kinderen.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs en onderzoek?

De HvA-opleidingen Voeding en Diëtetiek en Pedagogiek zijn betrokken. Studenten helpen bij de dagelijkse uitvoering van het project en schrijven hun afstudeeropdracht binnen het project. Hierdoor leren studenten hoe praktijkgericht onderzoek uitgevoerd moet worden en op welke wijze onderzoeksresultaten in de directe praktijk toegepast kunnen worden.

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in zowel wetenschappelijke tijdschriften als in Nederlandstalige vakbladen en ze worden gepresenteerd tijdens diverse nationale en internationale congressen.


Betrokken lectoraten:


locatie:​​​​​​

Amsterdam en Noord- en Oost Gelderland

subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA

Partners:

  • GGD NOG (GGD Noord- en Oost-Gelderland)
  • Sipi (Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie)
  • Pharos
  • NJi (Nederlands Jeugdinstituut)
  • NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
  • GGD Amsterdam
  • Ouder- en Kindteams (OKT)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2022
Einddatum 01 apr 2024