Centre of Expertise Urban Vitality

Met een glimlach de gymles uit

Project

Via het bewegingsonderwijs bereiken vakleerkrachten alle kinderen in Nederland. Gymlessen bieden daarom een goede basis voor een leven lang bewegen. Uit onderzoek blijkt dat plezier in bewegen een belangrijke factor is voor een leven lang bewegen. Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs weten echter niet in hoeverre hun lessen het beweeggedrag van kinderen stimuleert en bijdragen aan het plezier dat zij ervaren in bewegen. Er bestaat nog geen eenduidig begrip van plezier in bewegen tijdens de gymles, geen meetinstrument om plezier te meten en het is onduidelijk welke factoren plezier in bewegen beïnvloeden.

Tijdens dit project kijken onderzoekers naar de factoren het plezier van de kinderen beïnvloeden tijdens de gymles. Hoe laat je alle kinderen tijdens de gymles beweegplezier ervaren om een leven lang bewegen te bevorderen? Het projectteam voert het onderzoek uit met basisschoolkinderen uit groep 5 en 7.

Mirka Janssen, lector Bewegen In en Om School:

Als kinderen plezier beleven aan de gymles, is de kans groot dat ze op latere leeftijd ook blijven bewegen. Of de glimlach van een kind daar een goede indicatie van is, zoeken we uit in dit project.

Methode

Op 9 scholen zetten onderzoekers een vragenlijst uit voor het meten van de huidige plezierervaring en de factoren die eraan bijdragen. Daarna selecteren zij van iedere school op basis van beweegcompetentie twee leerlingen uit zowel groep 5 als 7 voor een semigestructureerd verdiepend interview. Op basis van deze uitkomsten ontwikkelen onderzoekers een conceptrapportage en infographic. Beiden bieden inzicht in de huidige ervaringen van leerlingen ten aanzien van beweegplezier in de gymles en de voor hen bepalende factoren.

Daarna ontwerpen vakleerkrachten samen met docent-onderzoekers een meetinstrument aan de hand van de Design Thinking methode. Vervolgens observeren onderzoekers het gedrag van leerkrachten die zij spiegelen aan eerdere uitkomsten. Tot slot brengt het projectteam alle inzichten bij elkaar in een overzicht met handvatten voor de vakleerkracht Bewegingsonderwijs.

Verwachte resultaten/producten

 • Inzichtelijk maken welke factoren van een gymles het plezier van kinderen beïnvloeden.
 • Een instrument waarmee vakleerkrachten Bewegingsonderwijs het plezier van kinderen tijdens de gymles kunnen monitoren.
 • Programma’s/handvatten die de vakleerkracht Bewegingsonderwijs ondersteunen om ieder kind met meer plezier te laten deelnemen aan de gymles.

Maatschappelijke impact

Het project draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen van de hbo-onderzoeksagenda. In het bijzonder uitdaging 1: ‘Hoe creëren we een gezonde en vitale samenleving?’

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het project draagt bij aan de complexe maatschappelijke vraagstukken die gaan over een leven lang bewegen en gezondheid. Het toepassen van de uitkomsten van dit project in het bewegingsonderwijs, geeft de vakleerkracht handvatten om ieder kind met meer plezier te laten deelnemen aan de gymles. Dit project maakt het inzichtelijker welke factoren van een gymles het plezier van kinderen beïnvloeden.

Het project sluit aan bij de Kennisagenda Sport en Bewegen met de focus op ‘een leven lang bewegen’. Hierin leggen onderzoekers de relatie tussen bewegen en gezondheidsvraagstukken en kaarten zij het belang aan van beweegprogramma’s op maat. Daarnaast levert dit onderzoek in preventieve zin een bijdrage aan de missies ‘Gezondheid’ en ‘Zorg uit het Missie gedreven Innovatiebeleid’, met name de centrale missie: ‘In 2040 leven alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen’.

Betrokken lectoraten

 • Bewegen in en om school (HvA)
 • Bewegingsonderwijs en Jeugdsport (Hanze Hogeschool)
 • Bewegen, School en Sport (Windesheim)
 • Herkennen en ontwikkelen sporttalent (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (Haagse Hogeschool)
 • Move to Be (Fontys Sporthogeschool)

Externe partners

 • De Mijlpaal, Amsterdam
 • Basisschool IPS, Almere
 • CBS Koning Willem Alexander, Uithuizen
 • OBS Brunwerd, Uithuizen
 • Basisschool de Flierefluiter, Almere
 • OBS de Springbok, Den Haag
 • OBS De Morskring, Leiden
 • KC Maaskopkes, Maastricht
 • KC Montessori Maastricht, Maastricht
 • Basisschool Compositie, Almere
 • OBS Juliana van Stolberg, Castricum
 • RK de Schelp, Uithuizen
 • Universum, Almere
 • Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst, Den Haag
 • De Josephschool, Leiden
 • Suringarschool, Maastricht
 • KC Aloysius, Maastricht

Adviesgroep

 • KVLO: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
 • ALO: Academie voor Lichamelijke Opvoeding
 • SLO: Stichting Leerplan Ontwikkeling
 • KCSB

Subsidiegever

 • SIA: RAAK-Publiek subsidie
Gepubliceerd door  Urban Vitality 27 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2025