Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Als meester of juf op een basisschool geef je niet één vak, maar alle vakken. Dat vergt een goede voorbereiding.

Studie en praktijk ineen

De voltijdopleiding Pabo HvA duurt vier jaar. Je leert over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt (didactiek). Dit kun je direct toepassen in de praktijk. Want vanaf het eerste jaar sta je al bij een van onze opleidingsscholen voor de klas. Je wordt daarbij intensief begeleid door een stagementor, schoolopleider en (op afstand) een docent van de Pabo. Wij regelen deze stage voor je en houden hierbij zoveel mogelijk rekening met jouw reistijd. Alle opleidingsscholen bevinden zich sowieso in de regio Amsterdam.

Themaonderwijs

Tijdens je studie aan de Pabo werk je ieder semester aan een ander thema. Dat wil zeggen: de vakken van dat semester zijn gekoppeld aan dit thema. Je krijgt hoorcolleges over het onderwerp en je doet je beroepsopdrachten. Bij die opdrachten ga je zelf onderzoek doen en breng je de theorie in praktijk. Verder krijg je vakcolleges. Dit zijn de vakken die op de basisschool gegeven worden, zoals Nederlands, rekenen, dans en drama, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs.

Jaar 1

In het eerste jaar - de propedeuse - oriënteer je je breed op het beroep van leraar in het basisonderwijs. Je maakt kennis met het onderwijs, met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en met de rol van de leerkracht in de stad. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Het studiejaar bestaat uit vier periodes waarin telkens een ander thema centraal staat:

  • Blok 1: Amsterdams onderwijs in beeld 
  • Blok 2: Lesgeven over Amsterdam 
  • Blok 3: Leren door te spelen 
  • Blok 4: Basisonderwijs in Nederland, toen en nu.

Daarnaast leer je in hoor- en werkcolleges over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek). Ook daarin leggen we de verbinding met lesgeven aan kinderen in ‘een grootstedelijke context’. Tijdens je stage breng je je kennis meteen in de praktijk. En ervaar je wat het is om van betekenis te zijn voor kinderen.

Eigenvaardigheidstoets

We vinden het belangrijk dat je als leerkracht foutloos kan spellen. Spelfouten op het bord en taal- of stijlfouten in e-mails naar ouders of op een rapport mogen niet voorkomen. Verder verwachten we dat je in het eerste studiejaar kunt rekenen op het niveau van groep 8+. Daarom besteden wij in de opleiding veel aandacht aan de vakken taal en rekenen. In het eerste jaar moet je voldoen aan de eisen op het gebied van de eigen vaardigheid Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Hiervoor gebruiken we de landelijke reken- en wiskundetoets voor pabo-studenten(opent in nieuw venster) en de HvA-taaltoets. We hanteren een hogere norm dan landelijk bepaald, omdat goed kunnen spellen en rekenen onontbeerlijk is voor een goede leerkracht. Hieraan worden hoge eisen gesteld. doen. Voor de rekentoets hanteren we een hogere norm dan landelijk bepaald.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids  vind je meer informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als leraar basisonderwijs.

Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?