Kenniscentrum Maatschappij en Recht

TALENTONTWIKKELING BIJ RISICOJONGEREN (RAAK-PRO)

Project

Talentprogramma’s zijn in het werken met jongeren de afgelopen jaren erg populair geworden. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de werkzame bestanddelen en uitkomsten ervan, terwijl daar in de sociale sector wel een groeiende behoefte aan is. Met dit onderzoek is een eerste aanzet gedaan.

Doel van het project

Het doel van dit onderzoek was in bestaande praktijken van talentontwikkeling werkzame bestanddelen inzichtelijk en overdraagbaar te maken, om zo de kwaliteit en effectiviteit van talentontwikkeling te verbeteren en de kennis te verduurzamen. De centrale vragen van het onderzoek luidden: Wat is de invloed van talentontwikkeling op het vergroten van handelingsmogelijkheden en maatschappelijke participatie van risicojongeren? En wat zijn de werkzame bestanddelen?

Opzet

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Amsterdam en de regio Tilburg/’s-Hertogenbosch. Op beide plekken is via het onderzoek een impuls gegeven aan de professionalisering van het jongerenwerk door impliciete kennis (tacit knowledge) van ervaren professionals expliciet te maken en achterliggende principes helder te krijgen.

Centraal in het onderzoeksprogramma stonden twee promotietrajecten.

Maike Kooijmans richtte zich in haar promotieonderzoek op de werking van talentprojecten bij jongens die een verhoogde kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen. Zij onderzocht in hoeverre en op welke wijze sportieve en artistieke talentprojecten in het jongerenwerk preventief werken voor risicojongeren, als impuls om op het rechte pad te blijven.

Het promotieonderzoek van Sebastian Abdallah over succeservaringen en emotionele energie, biedt inzicht in de wijze waarop jongeren met een ‘objectieve achterstand’ hun activiteiten als succesvol typeren en welk effect dat heeft op leeftijds-, groeps- en buurtgenoten die in eerste instantie gelijkwaardige trajecten en ervaringen sneller als negatief typeren.

Ondanks de inhoudelijke accentverschillen van de twee promotieonderzoeken, is er binnen een algemeen overkoepelend kader aan dezelfde doelen gewerkt. Aanvullend heeft Irma van Hoorik in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in 2011 literatuuronderzoek verricht naar wat er bekend is over de werking van talentontwikkeling bij maatschappelijk kwetsbare jongeren.

We hebben inzichten uit de promotieonderzoeken en de literatuurstudie toegankelijk gemaakt voor studenten en praktijkwerkers in het boek Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Daarnaast hebben we voor de kennisverspreiding in onderwijs en beroepspraktijk artikelen gepubliceerd en lesmateriaal ontwikkeld.

Samenwerking

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door een consortium van kennisinstituten, werkveldpartners en onderwijsinstellingen. De volgende veertien organisaties zijn bij het onderzoeksprogramma betrokken geweest: Hogeschool van Amsterdam, Avans Hogeschool, Dock, Streetcornerwork, IJsterk, Combiwel, ContourdeTwern, Welzijn Divers, ROC Top, ROC Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, Richard Krajicek Foundation en West Beweegt. Het project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Innovatie Alliantie (SIA) en door financiële bijdragen en personele inzet van samenwerkende organisaties.

PUBLICATIES:

Abdallah, S., Kooijmans, M. & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.

Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat. Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.

Kooijmans, M. (2016). Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Abdallah, S., Kooijmans, M. & Raven, T. (2013). Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot

Raven, T.J. & Kooijmans, M. (2013). Afgunst en talentenjachten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr2, pp. 58-59.

Abdallah, S.E. (2012.) “Samir's Gym. De Emotionele Energie van Succeservaringen in het Jongerenwerk.” In: Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Eds. Justus Uitermark, Amy-Jane van Gielen en Marcel Ham. Pp. 123-143. Amsterdam: Van Gennep.

Hoorik, I. van (2011). (Hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"? Bouwstenen voor nader onderzoek. Uitgave: Nederlands Jeugdinstituut.

Hoorik, I. van (2011). Talentontwikkeling stimuleer participatie en zelfvertrouwen. In: JeugdenCo Kennis 04, p. 40-48.

Metz, J. (2011). Molensteen of groeidiamant? Over de waarde van talentontwikkeling voor het jongerenwerk. In: Themanummer Cultuur Educatie 30, Informeel leren in de kunsten; theorie en praktijken, p. 74-87.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 15 feb 2013
Einddatum 06 jun 2016