Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Toekomstbestendig evenwicht

Balanceren tussen divergerende belangen

Project

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden. Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. Dit uit zich door in bepaalde buurten een steeds nijpender wordende drukteproblematiek, en in andere door teruglopende bezoekersaantallen en leegstand.

Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We begrijpen deze plekken daarom als een ‘commons' (gemeengoed) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen.

Onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten

NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, KHN Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation gevraagd het voortouw te nemen in een overkoepelend onderzoek naar deze processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten.

De partners onderkennen de complexiteit van het vraagstuk en zien de oplossingsrichting in meer informele gedragsregels en zelfsturing waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. Dit moet leiden tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en leidt tot de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen wij als stakeholders met diverse belangen in een gebied tot collectieve actie komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van stedelijke consumptieruimte te versterken?

Eindrapport

In april 2022 is het eindrapport uitgebracht: 'De winkelstraat als wereld. Samenwerken aan een toekomstbestendig evenwicht van Amsterdamse consumptieruimten.' Dit is de uitkomst van het vierjarig praktijkonderzoek Toekomstbestendig Evenwicht: Balanceren tussen divergerende belangen (RAAK-PRO). In dit rapport geven we antwoord op de hoofdvraag: welke interventies, processen en structuren faciliteren 'urban commoning', om te komen tot een meer gebalanceerde ontwikkeling van stedelijke consumptieruimten?

Slotbijeenkomst: De Winkelstraat als Wereld

Het project werd in april 2022 in de Tolhuistuin afgesloten met bijdragen van het onderzoeksteam en verschillende praktijkpartners. Naast veel kennisuitwisseling was er ruimte voor dans, muziek, theater, columns, panels, aan-het-werk sessies en natuurlijk veel tijd voor informele uitwisseling. Met als centrale vraag: hoe zorg je voor een aantrekkelijk en gevarieerd winkelgebied waar zowel bewoners, bezoekers en ondernemers zich thuis voelen?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Meer informatie over dit project staat op de projectportal openresearch.amsterdam . Daar vind je ook een selectie van eerdere publicaties , en nieuws over het project.

Meer weten over het project? Neem contact op met:

  Dr. J.E. Ferguson

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2018
Einddatum 01 mei 2022