Kenniscentrum Techniek

Spin in het Web

Project

Aanleiding: De wereldwijde economische crisis heeft grote invloed op ons nationale bouwprogramma.

De vraag van de markt is onvoorspelbaar geworden en de bouwprojecten daarmee risicovoller. Om tegenwoordig tegemoet te komen aan de vraag vanuit de markt is er meer nodig dan alleen het volbouwen van beschikbare ruimte.

Ruimte is niet langer de bepalende factor voor waardecreatie. Binnen deze context zien de stedenbouwkundige bureaus zich geplaatst voor nieuwe uitdagingen: werden in het verleden de ontwerpen vooral beoordeeld op grond van kwantitatieve aspecten - zoals bouwkosten per woning, aantallen woningen en vierkante meters gebruiksoppervlak - nu leidt de veranderende vraag van de markt en de noodzaak tot duurzame waardecreatie tot strengere eisen met betrekking tot de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp.

Kwalitatieve aspecten blijken namelijk van groot belang in het creëren van sociaaleconomische waarde. Echter de kennis van stedenbouwkundige bureaus over welke fysiek-ruimtelijke factoren precies bepalend zijn voor duurzame waardecreatie van vastgoed is nog zeer onderontwikkeld, waardoor de bureaus ook moeilijk invulling kunnen geven aan een rol als verbinder van alle verschillende belangen binnen het bouwproces.

Betrokken partijen

Bij de samenstelling van het consortium is een zorgvuldige keuze gemaakt van belanghebbende MKB-ers en kennisinstellingen in relatie tot de kennisvragen van de stedenbouwkundige bureaus. Het consortium bestaat uit de Hogeschool van Amsterdam, het Kadaster, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), twee toonaangevende stedenbouwkundige bureaus (BGSV en Soeters Van Eldonk architecten) en een gebiedsontwikkelaar (Bouwfonds). De uitvoering van het project berust op actieve deelname van de stedenbouwkundige bureaus zelf. Initieel zullen tien stedenbouwkundige bureaus als projectdeelnemer intensief betrokken zijn bij dit project: Atelier Pro, Buro MA.AN, Het Vooruitzicht, Islant, Marc Koehler Architects, OKRA, StudioKlok, SVP, Urbanos en wUrck.

Ambities en doelstelling

Dit RAAK-MKB project heeft als doel om integrale kennis te ontwikkelen over de fysiek-ruimtelijke factoren die bepalend zijn voor duurzame sociaal-economische waardeontwikkeling van steden ten behoeve van stedenbouwkundige bureaus en hun veranderende rol binnen het bouwproces.

Resultaten:

i) Met deze integrale kennis over de fysiek-ruimtelijke factoren zijn de stedenbouwkundige bureaus beter en sneller in staat om de veranderde vraag van de markt te beantwoorden en de rol van verbinder en regisseur op zich te nemen. Hiermee wordt het concurrerend vermogen van de deelnemende stedenbouwkundige bureaus versterkt. De onderzoeksresultaten vormen een body of knowledge en worden vastgelegd in een digitaal kennisplatform. Het kennisplatform zal de stedenbouwkundige in de uitvoering van zijn professionele werk blijvend faciliteren.

ii) Voor het onderwijs zal dit project nieuwe inzichten opleveren op het gebied van analyse en ontwerpmethoden bij onderzoekers, docenten en studenten van de Hogeschool van Amsterdam. De nieuwe inzichten zullen worden opgenomen in het curriculum van de opleiding Bouwkunde. Studenten doen in dit project praktijkgerichte onderzoekservaring op (middels stage, minor en afstudeerprojecten). Zowel bij de onderzoekers, de docenten als de studenten zal het project leiden tot een versterking van de relatie met de beroepspraktijk en verbreding van hun netwerk.

Kijk voor meer informatie hier

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 apr 2012

Contact

Peter de Bois
Joris Dresen
Camila Pinzon Cortes