Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Duurzame inbedding van professionalisering in het omgaan met diversiteitsvraagstukken

Project

Bij een diverse studenteninstroom is het nodig de sensitiviteit van docenten t.a.v. inclusief onderwijs duurzaam te borgen. Bij de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn hebben docenten en studenten een verschillende socio-culturele achtergrond, wat zich sinds enkele jaren verder heeft verscherpt. Dit vraagt van docenten continu een hoge mate van culturele sensitiviteit bij onderwijsinrichting en – uitvoering om goed om te gaan met de voorhanden diversiteit.

Er wordt een structurele inbedding gezocht voor teamprofessionalisering in het omgaan met diversiteit.
Na enkele jaren aandacht voor het speerpunt ‘urban education’ vanuit de faculteit en het opleidingencluster, is het nu aan de orde om dit onderwerp nog meer bottom-up in te vullen. Dit kan leiden tot een basisset aan handelingsrichtlijnen, die hun effect hebben bewezen en aansluiten bij de kracht van het huidige team.
Hier zou jaarlijks aandacht aan besteed worden als een focus met elk nieuw jaar-/teamplan.

Doel van dit project

Het doel is bewustzijn onder docenten/ lerarenopleiders te vergroten over de mate van aandacht voor diversiteit in de eigen lessen: wat doe ik al, en wat doe ik nog niet? Wat zijn best practices die kunnen inspireren? Wat zou je willen vermijden? Wat is het streven als opleidingsteam, zodat elke student volledig tot zijn recht komt?

Resultaat van dit project

Het resultaat is een korte, overzichtelijke handreiking voor docenten waardoor geborgd kan worden dat docenten voldoende aandacht voor diversiteit in de lessen hebben. Dit resultaat is in nauw overleg met het team zelf tot stand gekomen. Hierbij moet worden aangesloten op de langdurige aandacht voor dit onderwerp in het opleidingsteam. Door dit onderzoek wordt de reeds opgedane kennis aangevuld met de laatste inzichten, zowel theoretische als empirische inzichten van binnen en buiten de opleiding.

Wie zijn bij dit project betrokken

Het gaat om een actieonderzoek met de docenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn die lessen verzorgen. De onderzoekers zijn deels extern om de meerwaarde van het outsiderperspectief en de etnografische onderzoeksblik te garanderen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 15 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 aug 2021
Einddatum 01 dec 2021

Contact

Harriet Steffens