Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

NARRATIEF 'LECTORAAT KANSRIJKE SCHOOLLOOPBANEN' KENNISKNOOPPUNT VOOR ONDERZOEK, BELEID EN PRAKTIJK'

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad

Project

Het Lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad' wil een kennisknooppunt zijn voor docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. In elke faculteit en opleiding en bij de centrale diensten van de HvA houden talloze medewerkers zich bezig met deze vraagstukken. Zij zijn vaak zoekende naar houvast om hun praktijken vorm te geven en verbeteren, en er is veel vraag naar onderzoek waarop zij beleid en praktijk kunnen baseren. Docenten en andere medewerkers die belast zijn met taken op het gebied van (o.a.) doorstroom, studiesucces en studentbegeleiding gaven aan zich vaak wat verloren te voelen binnen hun eigen team of afdeling en sterk behoefte te hebben om met collega’s van andere faculteiten en afdelingen kennis, vragen, ideeën, good practices en dilemma’s te kunnen uitwisselen.

Onderzoekers:

Louise Elffers
Mieke van Diepen
Fiona Veraa
Miranda Vervoort

Lectoraatskring

Het Lectoraat heeft daartoe een toegankelijk netwerk opgericht – de zogeheten lectoraatskring – waar medewerkers vanuit hun eigen functie en context kunnen participeren in kennisdeling. Er worden vier keer per jaar thematische lunchbijeenkomsten georganiseerd, waar docenten en andere medewerkers zich kunnen laten inspireren door de nieuwste inzichten uit onderzoek en praktijk. Onderzoeksbevindingen en nieuwe praktijken worden gedeeld en deelnemers kunnen aan de hand van verschillende interactieve werkvormen de vertaalslag naar hun eigen praktijk maken. De bijeenkomsten worden zonder uitzondering goed bezocht. Inmiddels is het een mooie gewoonte geworden om na afloop van elke bijeenkomst de ruimte nog een half uur langer te reserveren, omdat er na de bijeenkomsten volop contacten worden gelegd en vervolgafspraken worden gemaakt. De lectoraatskring bestaat inmiddels uit een kleine 100 medewerkers vanuit de hele HvA. Sommigen komen naar vrijwel alle bijeenkomsten – er is mooie harde kern van betrokkenen van het eerste uur ontstaan – anderen komen afhankelijk van het thema (en hun lesrooster uiteraard) naar een of meer bijeenkomsten per jaar.

Lab Meetings

Naast de thematische bijeenkomsten ondersteunt het Lectoraat 'Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad' docenten door middel van kleinschaliger lab meetings. Docenten kunnen hiervoor een project, vraag, dilemma of idee inbrengen waarover zij graag met collega’s van gedachten willen wisselen. Zo vond recent een lab meeting plaats over Langstudeerders. Een HvA-opleiding ontwikkelt momenteel een nieuw project om het aantal langstudeerders terug te dringen. De coördinerend docent zocht hiervoor input vanuit wetenschap en praktijk. In de lab meeting is het project besproken, zijn knelpunten verkend en zijn verbeterpunten aangedragen. Het lectoraat droeg theoretische modellen en een meetinstrument aan, waarmee de impact van het project gemonitord kan worden. Aanwezige docenten, afkomstig van alle faculteiten van de HvA, dachten mee vanuit hun ruime praktijkkennis en -ervaring. De bijeenkomst heeft de docent geholpen het project aan te scherpen. De andere aanwezigen hebben daaraan bijgedragen, maar geven aan zelf ook inspiratie te hebben opgedaan voor de omgang met langstudeerders in hun eigen opleidingen.

Online kennisdeling

Tot slot is in 2017 een platform ingericht waar online kennisdeling plaatsvindt : www.yammer.com/lectoraatberoepsonderwijs. In themagroepen delen docenten en medewerkers van de HvA kennis (b.v. onderzoeksrapporten, slides van presentaties, links naar extern onderzoek), wisselen nieuws en ideeën uit, posten vragen en tips, en reageren op de vragen en tips van anderen. De Yammer-omgeving biedt de kans om op elk gewenst moment zicht te krijgen op de huidige stand van de kennis en lopend onderzoek op een bepaald terrein, en hierover vragen te stellen aan de onderzoekers van het lectoraat en aan andere collega’s. Met name de themagroepen overgang mbo-hbo en studiesuccesmaatregelen HvA zijn erg actief: in beide groepen werden in de afgelopen maanden zo’n 750 keer posts bekeken.

Kennisknooppunt

Het kennisknooppunt, in zowel de fysieke als digitale vorm, maakt het mogelijk voor het lectoraat om de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid rond de centrale thema’s van het onderzoeksprogramma te verstreken en te faciliteren, zonder dat alle dialoog via een klein team van individuele onderzoekers van het lectoraat verloopt. Onderzoekers van het lectoraat zijn uiteraard zeer actief in de dialoog, maar het kennisknooppunt is er voor en door de docenten en medewerkers van de hele HvA. We geven het echt samen vorm.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 14 januari 2019

Project Info

Startdatum 20 aug 2018