Centre of Expertise Urban Vitality

TULIP: Optimaliseren van het Transmurale Paramedisch Zorgpad

Project

Veel patiënten hebben na een ziekenhuisopname ondersteuning nodig van een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist (paramedici). De transferverpleegkundige in het ziekenhuis regelt in veel gevallen wel de wijkverpleegkundige zorg, maar helaas niet de paramedische nazorg. In het beste geval krijgt de patiënt een overdrachtsbrief mee van de behandelaar in het ziekenhuis. Vervolgens moet de patiënt zelf de juiste hulp inschakelen. Kwetsbare patiënten die de begeleiding van meerdere paramedici nodig hebben, vinden het vaak moeilijk om de juiste hulp te zoeken. Daarnaast werken paramedici nog onvoldoende samen. Hierdoor raken patiënten soms overbelast, of ontvangen zij niet de juiste zorg op het juiste moment.

Uit eerder onderzoek van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC (AMC en VUMC) en de HvA-opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek, weten we dat de nazorg voor ziekenhuispatiënten bij thuiskomst niet vlekkeloos verloopt. Patiënten en hun familieleden vallen soms tussen wal en schip en krijgen niet de juiste ondersteuning. Dit leidt regelmatig tot vertraging in het herstel of zelfs tot heropnames. Binnen het subsidieprogramma ‘Inhoudelijke Versterking van de Paramedische Herstelzorg’ van ZonMw dienden 2 onderzoeksteams uit het Amsterdam UMC en de HvA projecten in die zich richten op het verbeteren van de transmurale herstelzorg. Nadat beide projecten waren gehonoreerd, besloten de onderzoeksteams om hun krachten te bundelen. Zij voegden hun projecten samen tot het TULIP-project.

Marike van der Schaaf, bijzonder lector opleiding Fysiotherapie:

Met dit project hopen we de paramedische zorg en de overgang van ziekenhuis naar eigen huis te optimaliseren voor patiënten die herstelzorg nodig hebben. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de paramedische samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgprofessionals.

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal zorgpad voor mensen die paramedische herstelzorg nodig hebben na een ziekenhuisopname.

Methode

Onderzoekers gebruiken verschillende methoden om in kaart te brengen of de huidige procedure van paramedische overdracht en verwijzing aansluit bij de behoefte van ziekenhuispatiënten. Zij ontwikkelen een digitaal platform dat de herstelzorgbehoefte van patiënten beter in kaart brengt en naar de juiste professional verwijst. De communicatie en samenwerking tussen professionals en patiënten verloopt ook via het platform.

Het projectteam implementeert en evalueert het TULIP-model in het Amsterdam UMC en BovenIJ Ziekenhuis. In TULIP werken onderzoekers intensief samen met bestaande paramedische netwerken, het Amsterdams Paramedisch Platform en verschillende patiëntenverenigingen.

Verwachte resultaten/producten

Twee promovendi zijn bij het Amsterdam UMC (locaties AMC en VUMC) gestart op dit project. Zij voeren verschillende onderzoeksprojecten uit waarvan zij de resultaten opnemen in hun proefschrift. Met dit project optimaliseren onderzoekers de zorg door beter te identificeren welke nazorg patiënten nodig hebben en door beter te verwijzen. Daarnaast versterken zij de samenwerking tussen paramedisch professionals in de eerste en tweede lijn.

Maatschappelijke impact

Dit project sluit goed aan bij de veranderingen in het zorglandschap. Denk aan de toename van het aantal mensen met een (complexe) zorgvraag tegenover een afname in het beschikbare zorgpersoneel. De verschuiving van (complexe) zorg naar de eerste lijn, het organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving van de patiënt en het ontwikkelen van digitale vormen van zorgverlening -of ondersteuning.

Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben aangegeven het TULIP-project met interesse te volgen aangezien zij in hun regio voor vergelijkbare uitdagingen staan. Het zorgmodel dat onderzoekers in Amsterdam ontwikkelen, vormt een blauwdruk voor andere regio’s.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Twee promovendi voeren hun promotieonderzoek uit binnen dit project. Een post-doc onderzoeker en een bijzonder lector van de HvA-faculteit Gezondheid zijn betrokken als respectievelijk projectleider/ co-promotor en promotor. Daarnaast betrekt het projectteam bachelor studenten van paramedische opleidingen in de verschillende uitvoerende onderzoeksactiviteiten. Denk aan het meten van patiënten, het verzamelen van data, het uitvoeren literatuuronderzoek en meedenken over het ontwerp van een digitale communicatietool. De onderzoeksuitkomsten sluiten aan bij de trends in het zorglandschap en nemen de bacheloropleidingen uiteindelijk op in hun studieprogramma.

Onderzoeksteam HvA

  • Dr. Marike van der Schaaf (bijzonder lector, promotor)
  • Dr. Mel Major (post doc onderzoeker, copromotor)
  • Dr. Hinke Kruizenga (adviesgroeplid, senior onderzoeker)
  • Dr. Margo van Hartingsveldt (adviesgroeplid, lector ergotherapie)
  • Prof. Dr. Peter Weijs (adviesgroeplid, hoogleraar Dietetiek en voedingswetenschappen)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2026