Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Jeugdsportfonds

Project

Een onderzoek naar de effecten van het Jeugdsportfonds op sportparticipatie in Amsterdam.

Doel onderzoek 

Met dit onderzoek willen we meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de activiteiten van het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds is bedoeld om kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen (totale doelgroep ligt rond de 40 duizend kinderen in Amsterdam) te laten sporten door het betalen van de contributie en benodigde sportproducten (max 200 euro per jaar). 

De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Welke (groepen van) kinderen worden niet door het jeugdsportfonds bereikt en wat is de reden hiervoor?
    Met name zal gekeken worden naar de achterblijvende deelname van meisjes. Punt van aandacht in deze fase is ook het signaleren van witte vlekken in de dekking, zoals: specifieke wijken of religies.
  2. Wat is het effect van de spelregels op de karakteristieken van de deelnemers?
  3. Wat is het effect van deelname aan het jeugdsportfonds op gezondheid, sportparticipatie (ook na afloop) en maatschappelijke uitkomsten? 
  4. Is de begeleiding naar het jeugdsportfonds momenteel de juiste manier of zijn er andere makkelijker toegankelijke wegen te bedenken om gezien te worden door het jeugdsportfonds? 

Methode

Bij het onderzoek maken we gebruik van bestaande data bij het jeugdsportfonds (karakteristieken van de deelnemers: aantal jaar subsidie, leeftijd, jongen/meisje, gekozen sporten en stedelijke placering.

We houden  Focusgroepgesprekken met kinderen en ouders uit de doelgroep die nog geen of niet meer gebruik maken van het jeugdsportfonds. Verder krijgen deelnemers aan het jeugdsportfonds een vragenlijst, op verschillende momenten, met daarin vragen over gezondheid, sportparticipatie en maatschappelijke uitkomsten.

En tot slot houden we interviews met verwijzers en stakeholders om zicht te krijgen op de optimale manier van doorverwijzen. In het gesprek komt aan de orde waar zij tegen aan lopen, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Resultaten

Het onderzoek loopt van 2015 tot 2019. We verzamelen zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Met de nadruk op kwantitatief. De wijze waarop het jeugdsportfonds de resultaten wenst te gebruiken heeft het meest baat bij kwantitatieve onderbouwing. Hier zal in de verslaglegging rekening mee worden gehouden. We zullen elk jaar in het derde kwartaal resultaten presenteren en bespreken met het Jeugdsportfonds, zodat zij dit kunnen gebruiken als onderbouwing bij subsidiebesprekingen en beleidsbeïnvloeding.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt geleid door Marije Deutekom (HvA), Vera Dekkers (HvA) en studenten.

Meer informatie bij Marije Deutekom: m.baart.de.la.faille@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 18 maart 2020