Centre of Expertise Urban Vitality

GGZ en verslavingspreventie voor jonge statushouders: we doen het samen

Project

Jonge vluchtelingen die zich mogen vestigen in Nederland zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische problemen en problematisch middelengebruik. Deze problemen hangen vaak samen met opgelopen trauma’s voor of tijdens hun vlucht of met onwetendheid over drugs- en alcoholgebruik. Vergeleken met Nederlandse jongeren hebben jonge statushouders 50% minder kans op een behandeling voor psychische- of verslavingsproblemen. Zij krijgen te laat de benodigde zorg waardoor hun problemen escaleren. In dit project kijken onderzoekers hoe jonge statushouders hun problemen eerder herkennen en sneller hulp zoeken.

Dit project is onderdeel van het FNO-programma Geestkracht. Doel van Geestkracht: elke jongvolwassene (16-35 jaar) kan zichzelf zijn en ondanks een psychische kwetsbaarheid krachtig (blijven) meedoen in de maatschappij. GeestKracht richt zich op het voorkomen van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke deelname. Dit project haakt aan bij twee programmalijnen van het GeestKracht-programma: het beter toerusten van jongvolwassenen en het beter toerusten van professionals die hen behandelen.

In het dit project werken onderzoekers samen met professionals van de Jellinek Verslavingspreventie, kenniscentrum Pharos en jonge statushouders. Zij hebben allemaal specifiek expertise op het gebied van middelen, cultuursensitief werken of ervaringskennis. Integratie daarvan versterkt jonge statushouders met psychische- of verslavingsproblemen en bevordert kennis en vaardigheden bij professionals.

Kernlector Corine Latour:

We willen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat jonge statushouders vaardigheden en kennis opdoen om hun gevoelens en ervaringen te herkennen en te durven bespreken. Wij hebben wederzijdse kennis nodig over elkaars cultuur voor het ‘tackelen’ van hun psychische problemen en om ergere klachten te voorkomen.

Doel

Samen met jonge statushouders en andere (ervarings)deskundigen een strategie ontwikkelen waarmee professionals jonge statushouders met psychische- of verslavingsproblemen beter kunnen bereiken en behandelen.

Methode

Onderzoekers werken met de doelgroep samen door middel van de Design Thinking Methode. Enerzijds voor het ontwikkelen van een strategie waarmee voorlichtingsmateriaal de doelgroep beter bereikt. Anderzijds om bestaand voorlichtingsmateriaal te verbeteren. In de Design Thinking Methode gebruikt het projectteam verschillende manieren om informatie te verzamelen. Denk aan interviews met preventiewerkers en jonge statushouders, mindmapping en focusgroepen met jonge statushouders.

Verwachte resultaten/producten

  • Een strategie waarmee voorlichtingsmateriaal jonge statushouders met (psychische) problemen beter bereikt. Een digitale voorlichtingstool is daarvan een onderdeel.
  • Een cultuursensitief adviesgesprek.

Maatschappelijke impact

  • Het projectteam wil minstens 50% van de jonge statushouders in Amsterdam bereiken met hun voorlichtingsmateriaal. Daarna ambieert het projectteam een preventie interventie voor jonge statushouders in heel Nederland.
  • Jonge statushouders herkennen eerder hun (psychische) problemen en zoeken daarvoor sneller hulp.
  • Stigma’s op het gebied van psychische problemen en middelenverslaving wordt weggenomen door het verbeterde voorlichtingsmateriaal.
  • Professionals in de VZ/GGZ ontvangen tools voor cultuursensitief werken zodat zij in hun (preventie)gesprekken beter aansluiten bij jonge statushouders.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Kennis en vaardigheden over cultuursensitief werken en preventie wordt geïntegreerd in het onderwijs aan zorgprofessionals.

Externe partners

  • Jellinek Verslavingszorg
  • Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
  • Gemeente Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2021
Einddatum 31 dec 2024