Centre of Expertise Urban Vitality

Co-creatie en netwerkvorming bij de doorontwikkeling van Gezond Actief Ouder Worden in de Wijk

Project

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) is een groepsprogramma dat zelfstandig thuiswonende ouderen in de wijk stimuleert om bewust en actief om te gaan met ouder worden. De groepen worden begeleid door een duo van een senior en een professional. De senior groepsondersteuner is een oudere die als vrijwilliger in de wijk actief is. De professional is een ergotherapeut of heeft een sociaal-agogische beroepsachtergrond.

De GAOW-werkwijze wordt als positief ervaren en daarom ontwerpen we in dit vervolgproject scholing door en voor groepsondersteuners. De scholing moet beter aansluiten bij de GAOW-aanpak en leiden tot meer programma’s in meer wijken en meer netwerk- en samenwerkingsverbanden tussen bewoners, formele en informele partijen in wijk.


Dit onderzoeksproject is uniek door de wijkgerichte samenwerking tussen senioren en professionals. De senioren hebben een bijzondere rol: ze initiëren het opzetten van GAOW-groepen in de wijk en ze hebben een belangrijke functie in het bereiken en uitnodigen van ouderen. In het ontwerpgerichte onderzoek ontwikkelen we een werkplan voor het betrekken en coachen van nieuwe groepsondersteuners om nieuwe GAOW-groepen in Amsterdam te kunnen opzetten. Dat doen we samen met de groepsondersteuners.

Achtergrond project

Het GAOW-programma voorziet in de behoefte om ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen. En het is een waardevolle werkwijze om ouderen in de wijk te ondersteunen en te versterken in veerkracht en sociale participatiemogelijkheden. Senior groepsondersteuners vervullen een sleutelrol in de lokale uitvoer. Ze zijn steeds meer de oren en ogen van de wijk en een belangrijke partner voor de gemeente, ouderen- en welzijnsorganisaties.

Het project draagt bij dat op meer plekken wijkgerichte samenwerkingsverbanden ontstaan met (oudere) bewoners en (in)formele partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. En op meer plekken. GAOW-groepen dragen bij aan het ontwikkelen en verstevigen van de kennisagenda van het Urban Vitality thema Gezond Ouder Worden.

Methode

Het onderzoeksproject wordt vormgegeven door middel van participatief actie onderzoek, en we maken gebruik van de design thinking methode. De methode bestaat grofweg uit een voorfase en een uitvoeringsfase.

De stappen in het proces worden samen met de praktijkpartners en de groepsondersteuners vormgegeven en uitgevoerd. Zij zijn co-onderzoekers en lid van de onderzoeksprojectgroep en dragen bij aan de doelstellingen en de beoogde resultaten van het project.

Verwachte resultaten/producten:

  1. Een scholingsplan voor en door groepsondersteuners dat uitgaat van train-the-trainer en onderlinge coaching-on-the job, inclusief een programma van eisen voor het opbouwen van een lerend netwerk waarin ervaren en nieuwe groepsondersteuners ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar ondersteunen.
  2. Een factsheet en een maatschappelijk artikel dat de onderzoeksmethode, opgedane leerervaringen en tips beschrijft.
  3. Een verkenning van onderwerpen voor de kennisagenda die door de GOW-themagroep en het AFC-lab gebruikt kunnen worden voor nieuwe onderzoeksprojecten, onderwijs- en praktijkontwikkeling.

Wat is de verwachte maatschappelijke impact?

Door het toepassen van de design thinking methode sluiten we aan bij de behoeften en mogelijkheden van de praktijk en ontwerpen we in een co-creatief proces een toepasbaar antwoord op de vraag: hoe kan het GAOW-programma op meer plekken in Amsterdam worden uitgevoerd?

Hoe draagt het project bij aan ons onderwijs en onderzoek?

Studenten ergotherapie en ook studenten vanuit andere opleidingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van het GAOW-programma. Daarnaast levert de samenwerking tussen senioren en beroepskrachten en op wijkniveau met formele en informele partijen nieuwe vragen op voor onderzoek, onderwijs- en praktijkontwikkeling.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2022