Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Toekomstbestendig evenwicht

Balanceren tussen divergerende belangen

Project

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden. Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. Dit uit zich door in bepaalde buurten een steeds nijpender wordende drukteproblematiek, en in andere door teruglopende bezoekersaantallen en leegstand.

Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We begrijpen deze plekken daarom als een ‘commons' (gemeengoed) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen. 

NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, KHN Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation gevraagd het voortouw te nemen in een overkoepelend onderzoek naar deze processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten.

De partners onderkennen de complexiteit van het vraagstuk en zien de oplossingsrichting in meer informele gedragsregels en zelfsturing waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. Dit moet leiden tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en leidt tot de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen wij als stakeholders met diverse belangen in een gebied tot collectieve actie komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van stedelijke consumptieruimte te versterken?

Blog

Joachim Meerkerk is onderzoeker en promovendus aan de Hogeschool van Amsterdam binnen het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Met zijn onderzoek geeft hij op een verdiepende manier een vervolg aan de thematiek die hij als programmamaker New Democracy binnen Pakhuis de Zwijger al op de Amsterdamse agenda probeerde te krijgen: de democratie innoverende kracht van maatschappelijk initiatieven en co-creatie tussen verschillende stakeholders in de stad. Zijn focus is urban commons, gezien als een model voor collaborative governance. Hij onderzoekt wat er nodig is om het gezamenlijke beheer van de gedeelde resources van de stad door de gebruikers ervan mogelijk te maken. Als actie onderzoeker doet hij dit met beide benen in de praktijk en het hoofd in de boeken. Lees zijn laatste het blog  The nascent commons of Plein ’40-’45

Cases

Historische case analyse : Factsheet

Plein 40-50; samen op weg naar een schone markt. Een kleine impressie

Events Archive

Op 18 juni hebben Julie en Joachim een stadexpeditie  Nieuw-West georganiseerd. Op de fiets zijn ze van de Kolenkit tot aan de Turkse Horecaboulevard gefietst met interessante stops onderweg. Deze expeditie maakte onderdeel uit van WeMakeTheCity.

Op 02 juli 2019  hebben we met partners de workshop De winkelstraat in de cultuurspagaat georganiseerd. Hierin zijn we met 2 vragen aan de slag gegaan ; Hoe kun je omgaan met medebuurtgenoten voor wie de straten geen ‘common resource’ zijn?  - Kun Ondernemerschap in de wijk: hoe ga je daar als professional mee om? Hier treft u het verslag.

Op 03 oktober heeft  Re-energizing the City! A comparative analysis of urban commons initiatives International Workshop and City Expedition plaats gevonden. Heeft u deze bijeenkomst gemist dan kunt u hier een impressie krijgen. Op dezelfde dag was de werkconferentie Participatiemoeheid.

Iris Hagemenans en Anne Risselada hebben een historische analyse verricht, naar de ontwikkeling van het Amsterdamse winkellandschap. Op 19 november presenteerden zij de verrassende uitkomsten van dit onderzoek, weergegeven in een aantrekkelijk dashboard dat analyse op buurtniveau mogelijk maakt. U kunt hier de presentatie van Iris en de presentatie van Anne nog eens bekijken.

Op 9 december hebben we met verschillende partners een inventarisatie gemaakt wat 'ondermijning' betekent. Er was veel belangstelling waaruit blijkt dat dit een onderwerpt is dat 'leeft' bij zowel de partners als de onderzoekers. Hier kunt u het verslag lezen.

6 februari presenteerden Fenne Pinkster (UvA) en Peer Smet (VU) hun onderzoek naar de stad als consumptieruimte en aanverwante commoning processen in Amsterdam. Het onderzoek van Pinkster & Boterman (2017) is gericht op de Amsterdamse binnenstad, van Smets & Azarhoosh (2019) op Amsterdam Oost. Lees hier de terugkoppeling en de presentaties van Fenne en Peer.

 

Upcoming events

14 mei 2020 kunt u deelnemen aan de digitale bijeenkomst Commons en de Omgevingsvisie: op naar een Co-city? Klik hier voor meer informatie

Deze bijeenkomst richt zich op twee centrale vragen:
1. Kan Amsterdam de Omgevingswet en -visie gebruiken voor het stimuleren van stedelijke commons? Oftewel: hoe kunnen commons initiatieven baat hebben bij de Omgevingswet en -visie?
2. Kunnen de principes en idealen van het commons-gedachtengoed de gemeente helpen bij het introduceren van een alternatief beheersmodel en bij het implementeren van de Omgevingsvisie?

Twee onderzoeken rondom commons worden kort geïntroduceerd en leggen we gezamenlijk de koppeling naar de Omgevingsvisie. Het eerste onderzoek is uitgevoerd door het Commons Netwerk naar de invulling van de omgevingswet als omgevingsvisie voor Amsterdam, het tweede onderzoek betreft het project Toekomstbestendig Evenwicht waarin we kennis ontwikkelen over winkelgebieden als een commons. Praktijkpartners van dit onderzoek worden expliciet uitgenodigd om hun perspectief te delen over de vraag óf en hoe commons en de omgevingsvisie elkaar kunnen versterken.


zaterdag 23 mei - maandag 1 juni 
Reinventing Tourism festival 

Er is geen toerist te bekennen in de stad – een goed moment voor creativiteit! Hoe kunnen bedrijven en instellingen die leven van toerisme, ook nu waarde toevoegen? Hoe kan het toerisme in Amsterdam straks meerwaarde leveren voor de stad, bewoners, duurzaamheid en verbinding? Deze vragen komen aan bod tijdens het Reinvent Tourism Festival (23 mei t/m 1 juni). Belanghebbenden, bewoners en (gestrande/voormalige) bezoekers komen op internet bij elkaar om te co-creëren en plezier te hebben rondom positive impact tourism in en met de stad.

Het projectteam van Toekomstbestendig Evenwicht organiseert in samenwerking met onze nieuwe projectpartner de Untourist Movement 'virtuele tours' door twee heel uiteenlopende gebieden, met storytelling van lokaal betrokkenen. Hiermee beleven we hoe virtueel toerisme er uit zou kunnen zien, en gaan we vervolgens een duurzame toekomst en nieuwe business modellen voor toerisme co-creëren. De exacte invulling volgt spoedig, spannend en innovatief wordt het in ieder geval! Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie omtrent het project kunt u contact opnemen met Julie Ferguson of Jessica Schmitz

Gepubliceerd door  Urban Governance 12 mei 2020