Urban Governance and Social Innovation

Commons Voice

De collectieve stem van inwoners met weinig financiële middelen

Project

Hoe organiseer je op buurtniveau de collectieve inspraak voor inwoners met een krappe beurs die recht doet aan de drempels, behoeften en kansen van deze groep? Deze vraag staat centraal in dit experiment in Amsterdam West.

Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners vaak willen werken in ruil voor hun uitkering, ook als het werk verplicht wordt gesteld en onbetaald is. Een voorwaarde is wel dat er invloed is op het werk, zodat het aansluit bij hun interesses, levensverhaal en leefsituatie. En dat vraagt om inspraak en maatwerk in het proces. Eerder onderzoek laat ook zien dat het voor mensen met een minimum inkomen vaak moeilijk is om zeggenschap te hebben over, en inspraak te hebben op beleidsontwikkeling. Zoals het beleid rondom het werken als uitkeringsgerechtigde, of de besluitvorming in de wijk.

De collectieve stem

Voor het samen sterk staan als bijstandsgerechtigden, en invloed kunnen uitoefenen op beleidsontwikkeling, is de collectieve inspraak – de collectieve stem - belangrijk. Deze kan op landelijk, lokaal en buurtniveau georganiseerd zijn, formeel en informeel. Dit onderzoek zoomt in op de collectieve stem van bijstandsgerechtigden/ bewoners met een krappe beurs op buurtniveau in Amsterdam West. We benutten de narratieven vanuit de leefwereld om de behoeften en kansen die er zijn inzichtelijk te maken. We kijken ook hoe bestaande formele en sociale verbanden voor de doelgroep goed kunnen worden ondersteund. Daarvoor werken we samen met sociaal georiënteerde organisaties en initiatieven in de wijk. Daarbij onderzoeken we ook de rol van de gemeente en welzijnsorganisaties in relatie tot sociaal georiënteerde buurtinitiatieven.

Centrale onderzoeksvraag:

Wat hebben bestaande formele en informele sociale verbanden en buurtinitiatieven nodig voor het ontsluiten van de commons voice van bewoners met een krappe beurs in Amsterdam West?

De samenwerkingspartners

 • Buurtsalon Jeltje
 • City Solutions, Research & Development Bureau
 • Combiwel Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Namla, antropologisch consultants
 • Stichting Wikistad, welzijnsorganisatie en initiatiefnemer van Buurtbanen

De aanpak

 • Juni 2021
  Het onderzoek start met een verkenning onder professionals en bewoners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door afgestudeerde antropologen van de organisatie Namla. Deze verkenning is gericht op het achterhalen van de ervaren drempels, kansen en behoeften om een collectieve stem te vormen.
 • Juli 2021
  In een bijeenkomst met de doelgroep en professionals worden vervolgens de uitkomsten van die verkenning gepresenteerd en worden deze gezamenlijk geanalyseerd en vertaald naar schetsen van een collectieve stem/visie.
 • Augustus – oktober 2021
  In de laatste fase in het project worden concrete prioriteiten en acties verbonden aan de collectieve stem. Welke tools, instrumenten kunnen helpen om de collectieve stem te versterken en te laten landen bij professionals?

Vragen over het project?

Urban experiment

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een urban experiment vanuit het Centre of Expertise Urban Governance en Social Innovation van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Urban Governance 15 november 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2021
Einddatum 31 okt 2021

Contact

Erik Essen
Artie Ramsodit (City Solutions)