Centre of Expertise Urban Education

Uitdagingen binnen Urban Education

Programmalijnen

De onderzoeksagenda is verdeeld in drie programmalijnen. Die agenda en onderzoeksvragen komen tot stand in dialoog met de eigen opleidingen, het werkveld, belanghebbenden en kennisinstellingen. Jaarlijks herijken we de onderzoeksagenda.

1. Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

In Nederland worden honderden talen en taalvariëteiten gesproken. En in een stad als Amsterdam groeit meer dan de helft van de kinderen op met een andere taal dan of naast het Nederlands.

Meer over Kansrijk omgaan met taaldiversiteit >

2. Inclusieve programma's

In een grote stad wonen mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, skills en verhalen. Om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren zich volledig te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat ze mogen laten zien wie ze zijn en waarvoor ze staan. Pas als daar ruimte voor is, kan iedereen zich thuisvoelen op school en in de samenleving.

Meer over Inclusieve programma's >

3. Professional gezocht - die blijft

Leraren, jongerenwerkers, medewerkers in de kinderopvang en jeugdzorg met een baan in de grote stad moeten heel wat in hun mars hebben. Ze willen kinderen en jongeren vaardigheden en kennis bijbrengen zodat die hun talenten kunnen ontplooien en volop meedoen in de maatschappij.

Meer over Professional gezocht - die blijft >

4. Opgroeien in de stad

Niet alleen ouders voeden een kind op. Volgens een Afrikaans gezegde is daar een heel dorp voor nodig. Want ook buren zijn belangrijk, juffen en meesters, de voetbaltrainer, medewerkers van het consultatiebureau en jongerenwerkers. En niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Ook kunst doet dat, en sport, festivals.

Meer over Opgroeien in de stad >

5. De politieke kloof

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe ze actief en kritisch kunnen bijdragen aan de samenleving en de democratie. Jongeren kunnen dat thuis leren, op school, op de sportclub en in de wijk. Maar niet alle kinderen en jongeren krijgen daarvoor evenveel mogelijkheden. Niet overal leer je discussiëren en gezamenlijk besluiten nemen, en lang niet alle jongeren krijgen te horen dat zij ertoe doen.

Meer over De politieke kloof >

6. Kansrijk leren

Onderwijs zorgt ervoor dat jongeren uit lager opgeleide gezinnen verder kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder.

Meer over Kansrijk leren >

Gepubliceerd door  Urban Education 27 mei 2024