Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Gedifferentieerde aanpak door pedagogisch-didactische profession

Om elk kind en jongere optimale ontwikkelkansen te bieden, proberen professionals in onderwijs en opvoeding aan te sluiten bij verschillen in aanleg, ontwikkelbehoeftes of -benodigdheden.

Gevolgen aanpak

Een belangrijke onderzoeksvraag gaat over de gunstige en ongunstige gevolgen van het hanteren van meer gedifferentieerde en/of gepersonaliseerde aanpakken voor verschillende groepen.

Hele onderwijsketen

Het onderzoek richt zich op de hele onderwijsketen: van voor- en vroegschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs tot alle vormen van beroepsonderwijs.

Focus onderzoek

Het onderzoek concentreert zich op:

  • het handelen van professionals
  • de manieren waarop de professional een veilig pedagogisch klimaat kan creëren
  • gebruikte materialen en werkvormen
  • interacties tussen kinderen/jongeren onderling
  • interacties tussen kinderen/jongeren en professionals
  • manieren waarop technologieën processen kunnen versterken of ondermijnen
  • effecten van nieuwe aanpakken

Inclusieve benadering

Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan theorievorming en praktijkontwikkeling rond effectief pedagogisch en didactisch handelen vanuit een inclusieve benadering. Een benadering waarin de ontwikkelkansen van kinderen, jongeren en professionals met verschillende talenten en achtergronden optimaal worden ondersteund.

Gepubliceerd door  Urban Education 10 december 2020