Centre of Expertise Urban Education

Hoe kan het onderwijs de stad benutten?

Het inzetten van de stad voor het leren van kinderen en jongeren

Project

Het project biedt scholen inzicht in, en inspirerende voorbeelden van, hoe zij kunnen leren van samenwerking in de grootstedelijk omgeving. Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het onderzoeken van de interactie tussen een aantal specifieke scholen en hun omgeving. De tweede fase is een analyse daarvan om te zien of er algemene principes te vinden zijn.

DOEL VAN DIT PROJECT

Bewustwording van de potentie van samenwerking met de stad

De stad vormt een rijke context voor het leren van kinderen en jongeren, maar dat is alleen van waarde als die omgeving ook benut wordt in het onderwijs. Met andere woorden, als scholen erin slagen een actieve relatie op te bouwen met hun omgeving, dan draagt dat bij aan het onderwijssucces van de leerlingen.

Dit project, “De stad als krachtbron voor schoolontwikkeling,” heeft als doel docenten en schoolteams bewust te maken van de kansen die samenwerking met de omgeving biedt. Tot die mogelijkheden behoren bijvoorbeeld het bevorderen van het zelfvertrouwen en de veerkracht van kinderen, maar ook het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van leerkrachten en onderwijsteams.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1: Leergeschiedenis

In het studiejaar 2018 – 2019 wordt onder de titel van dit project “De stad als krachtbron voor schoolontwikkeling” een afstudeergroep gevormd van drie tot vijf studenten van de master pedagogiek. Deze groep gaat dit vraagstuk op hun eigen school onderzoeken door middel van de methode van de leergeschiedenis. De kern van de leergeschiedenismethode is de ontwikkeling van een narratief. Dit narratief bestaat uit een combinatie van het verhaal in de woorden van de betrokkenen en de mentale modellen, gedragspatronen en leeropbrengsten die uit het verhaal naar voren komen.

Elke school kan zijn eigen specifieke invalshoek voor de problematiek kiezen, maar in ieder geval moet elk onderzoek bijdragen aan de beantwoording van één of meer van onderstaande vragen:

  • Wat zijn de beweegredenen voor scholen en individuele docenten om de omgeving van de school actief in het onderwijs te betrekken?
  • Welke factoren dragen bij aan het succes van de samenwerking tussen school en omgeving?
  • Wat leren individuele docenten en docententeams van deze samenwerking?
  • Hoe draagt de samenwerking bij aan de versterking van het (collectieve) zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in onderwijsteams?

Fase 2: Analyse

Op de uit fase 1 voortkomende drie tot vijf leergeschiedenissen wordt een secundaire analyse uitgevoerd. Het doel van deze analyse is om generieke antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre de stad ook een bron van inspiratie kan zijn voor de professionele ontwikkeling van docenten en scholen. De resultaten worden gerapporteerd in twee artikelen: één voor een vakblad zodat ook andere scholen geïnspireerd raken om actieve samenwerking met de omgeving te zoeken, en één voor een wetenschappelijk tijdschrift.

Wie zijn bij dit project betrokken?

De stad als bron van schoolontwikkeling is een initiatief van Bert van Veldhuizen, Marco Snoek en Anne Eggink.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 dec 2019

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555