The Work Lab

PROFESSIONAL AGENCY (SAMENWERKENDE PROFESSIONALS)

Professionals bepalen in grote mate de kwaliteit van werk. Ze functioneren in een complexe en dynamische omgeving en hebben te maken met steeds complexere vraagstukken. Dat doen ze niet alleen: de expertise en rollen van professionals komen samen in teams, waar in samenwerking naar een oplossing voor die vraagstukken wordt gezocht.

Ze proberen kwaliteit te leveren in complexe organisaties, waarin de noodzaak tot beheersbaarheid kan botsen met de wens tot autonomie van professionals. Ontwikkelingen binnen organisaties en op de arbeidsmarkt leiden tot een veranderende kijk op en invulling van het (toekomstige) werk van professionals.

Ons onderzoek

In ons (actie-)onderzoek naar en in teams werken we vanuit de overtuiging dat professionals een bepalende factor zijn in de kwaliteit van (complex) werk in organisaties. Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het versterken van individuele professionals en professionele teams in zowel de publieke als de private sector in de metropoolregio Amsterdam.

Onderzoekers van The Work Lab bestuderen de ontwikkelingen rond professionals en professionele teams, waarin de veranderende arbeidsrelaties in en buiten de organisatie centraal staan.

Onderzoeksfocus

We richten ons op het samenspel tussen handelingsvermogen van teams enerzijds en cultuur en structuur van organisaties die opereren in een dynamische, continu veranderende omgeving anderzijds. Onder (collectief) handelingsvermogen verstaan we de mate waarin een team zelf de doelen van het werk bepaalt, het werk inricht en verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van dat werk.

De onderzoekers besteden daarbij ook aandacht aan de noodzaak tot individuele professionalisering om tot professionele teams te komen. Onderwerp van studie zijn:

1. Bestaande en nieuwe vormen van professionalisering gericht op teams en individuele professionals.
2. Interventies gericht op het versterken van professionele teams en individuele professionals.
3. Ondersteuning van (team)professionalisering, vanuit management, ondersteunende diensten als HRM en/of governancestructuren.

We onderzoeken dit onder en samen met professionals in verschillende sectoren en typen organisaties: publiek en privaat. Ons methodologisch uitgangspunt is dat professionalisering in de praktijk vorm krijgt en daarom ook in en samen met die praktijk moet worden onderzocht. Het onderzoek is dan ook niet alleen gericht op inzichten rond professionele teams, het richt zich ook op het verkrijgen van praktische handvaten voor het versterken van collectief handelingsvermogen van teams.

Kennisdeling

De kennis die we in ons onderzoek op doen delen we in verschillende vormen.

Proeftuinen Professionele Teams
We ondersteunen teams via de Proeftuinen Professionele Teams bij het versterken van de samenwerking. Gedurende één jaar werken we samen met een team aan de verbetering van het teamfunctioneren door middel van interventies. Het team wordt daarin begeleid door trainers en onderzoekers van de onderzoeksgroep teamprofessionalisering, waar nodig aangevuld met andere expertise op het gebied van teamontwikkeling. Via deze vorm van actie-onderzoek krijgen en delen we inzichten over de voorwaarden waaronder teams handelen.

Download brochure Proeftuinen Professionele Docententeams

Meer informatie over project Proeftuinen Professionele Docententeams

Lezingen, workshops en masterclasses

Tevens geven wij op aanvraag lezingen, workshops en masterclasses over onder andere teamprofessionalisering, teamontwikkeling, leiderschap in teams en studiesucces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniël van Middelkoop.

Gepubliceerd door  CAREM 9 december 2021