Hogeschool van Amsterdam

The Work Lab

Digitale en sociale transformatie van de Hogeschool van Amsterdam

Een onderzoek naar de impact op het professioneel handelen en de ondersteuning van medewerkers in tijden van corona

Project

De HvA en de professionals die werkzaam zijn bij de HvA bevinden zich in een unieke situatie. Zij hebben vanaf maart 2020 maar beperkt toegang tot de HvA-gebouwen, en werken en geven grotendeels les op afstand als gevolg van de COVID-19-uitbraak. Dit heeft geleid tot een zeer snelle digitale transformatie - de overgang naar digitaal lesgeven en een digitale bedrijfsvoering - die vergaande impact en consequenties voor het werk en het professioneel handelen heeft.

Foto: Bert Wissel/Het Klikt Fotografie

De digitale transformatie gaat samen met het noodgedwongen werken op afstand en veroorzaakt daarmee ook een (al dan niet tijdelijke) sociale transformatie, die evenzeer invloed heeft op het functioneren en het welzijn van HvA-medewerkers. Deze dubbele transformatie heeft invloed op het professioneel handelen van alle medewerkers van de organisatie, van docenten en ondersteuning tot bestuur.

The Work Lab onderzoekt de impact van deze digitale en sociale transformatie op het werk en welzijn van HvA-medewerkers.

Doelstellingen onderzoek

In het onderzoek duiden we de digitale en sociale transformatie en beschrijven we de effecten op de korte en langere termijn. We maken gebruik van de inzichten en denkkracht van HvA-professionals, onderverdeeld in drie doelgroepen:

1. Docenten en onderzoekers
2. Medewerkers van de diensten
3. Leidinggevenden / management

In het onderzoek worden de effecten van de transformatie op drie niveaus geanalyseerd, te weten het individu, het team en de HvA organisatie.

Het onderzoek kent 4 onderdelen:

1. Het reconstrueren van de plotselinge transformatie in maart 2020 en het handelen van stakeholders binnen de HvA naar aanleiding van de gebeurtenissen.
2. Het analyseren van de organisatorische capaciteiten die in de transformatie van de werkstructuren van medewerkers een belangrijke rol spelen.
3. Het vaststellen van de positieve en negatieve effecten van de transformatie op het professioneel handelen van HvA medewerkers.
4. Een terugblik en vooruitblik naar het studiejaar 2020-2021 en verder; hoe kunnen de positieve effecten van de transformatie geborgd worden en kunnen negatieve effecten tegengegaan worden.

Het onderzoek geeft inzicht in de wensen en mogelijkheden die HvA-medewerkers hebben en zien om de positieve effecten van de transformatie te versterken en te borgen, en de negatieve effecten tegen te gaan. We brengen dit niet alleen in kaart, maar gaan samen met medewerkers op zoek naar goede manieren om dit in de praktijk vorm te geven – nu en in de nabije toekomst.

Aanpak

Het onderzoeksproject bestaat uit verschillende deelonderzoeken die we hieronder toelichten.

Quick scan

Met medewerkers uit alle lagen en faculteiten van de HvA voeren we verkennende interviews en gesprekken. Dit geeft ons een eerste beeld van de gebeurtenissen, hoe medewerkers de veranderingen hebben ervaren, hoe zij hebben gehandeld en wat de (eerste) effecten hier van zijn. Ook creëren we een toegankelijk overzicht van de literatuur rond digitale en sociale transformatie en de samenwerking in virtuele teams.

Logboek

Via een logboekmethodiek monitoren we ‘live’ de effecten van de transformatie in de periode waarin de HvA-professionals nieuwe manieren zoeken en vinden om te werken. We richten ons daarbij op docenten en leidinggevenden. We vragen dertig tot veertig van hen, verdeeld over verschillende faculteiten en staven, om een digitaal logboek bij te houden. Hierin noteren zij wekelijks wat de invloed is van de huidige situatie op hun werk en welzijn, op het team en de organisatie.

Enquête

Via een enquête die breed wordt uitgezet onder alle HvA medewerkers krijgen we een representatief beeld van het effect van de transformatie op de individuele medewerkers, op het werken in teams en op de organisatie. Door deze enquête breed uit te zetten, kunnen we ook inzicht krijgen in de verschillen voor medewerkers in verschillende functies, met verschillende ervaring, leeftijd, etc.

Focusgroepgesprekken

Middels focusgroepgesprekken – vormgegeven op basis van de resultaten van de quick scan en de enquête - duiden we met elkaar meer in diepte de effecten van de transformatie en verkennen we de huidige en gewenste rol van professionals in teams en de organisatie.

In de focusgroepgesprekken zorgen we voor een mix van professionals met verschillende functies en vanuit verschillende faculteiten van de HvA. Op deze manier halen we zoveel mogelijk informatie op over gemeenschappelijke ervaringen en eventuele verschillen met betrekking tot functie en/of faculteit.

Learning community

We vormen een learning community van 5-10 medewerkers uit alle lagen van de organisatie – van rector en opleidingsmanager tot roosteraar en docent. In deze learning community bespreken we de voortgang van het traject en bespreken we of er aanpassingen nodig zijn in de aanpak – noodzakelijk gezien de op dit moment nog veranderlijke realiteit waarin we ons werk doen.

Daarnaast leren we van elkaar en reflecteren we maandelijks op de opbrengsten van het onderzoek - en onze eigen ervaringen in de transformatie – alle deelnemers van de learning community doen ook mee met het logboekonderdeel van het onderzoek. We reflecteren niet alleen op de uitkomsten, maar ook op wat op dat moment nodig of wenselijk is aan initiatieven om het professioneel handelen van HvA-medewerkers te ondersteunen.

Opbrengsten tot nu toe

Een eerste analyse van de resultaten heeft geleid tot een infographic. Deze infographic is tot stand gekomen op basis van een grove analyse van de 57 interviews met HvA medewerkers. In de infographic behandelen we de positieve en negatieve gevolgen van de nieuwe manier van werken voor HvA-professionals en laten we zien wat de geïnterviewden aangeven nodig te hebben om komend jaar het werk goed en gezond uit te kunnen voeren.

Infographic eerste analyse 57 interviews

Verder is er een digitale conferentie geweest op 4 december 2020 waar ook de eerste bevindingen zijn besproken.

Het het gehele plenaire deel kun je hier terug kijken:

Digitale conferentie Hoger Beroepsonderwijs in tijden van Corona

De losse fragmenten kun je hieronder terugkijken:

 1. Introductie Daniel van Middelkoop Lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties
 2. Terugblik afgelopen periode Rector Geleyn Meijer:
 3. Studeren in coronatijd: ervaringen van 3 HvA Bederijfskunde studenten Maarten Slagter, Richard Stam en Tom Hoogvel:
 4. Covid-19 en kansenongelijkheid Inholland Machteld de Jong Lector Diversiteits-vraagstukken InHolland:
 5. Onderzoek Digitale en Sociale Transformatie-HvA Daniel van Middelkoop Lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties
 6. Invloed van de coronamaatregelen op het onderwijs Marca Wolfensberger lector Talent Development in Higher Education and Society, Hanze Hogeschool:
 7. Samenwerken in en tussen teams Daniel van Middelkoop Lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties
 8. Toekomstbeelden Daniel van Middelkoop Lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties
 9. Terugkoppeling uit de workshopsessies
 10. Vooruitblik en aanbevelingen Daniel van Middelkoop Lector Teamprofessionalisering in veranderende organisaties
 • De visual is een visuele weergave van de belangrijkste onderzoeksbevindingen uit de dagboekstudie
 • Het rapport impact corona logboekonderzoek is het bijbehorende rapport over de dagboekstudie
 • Het andere rapport gaat over de resultaten van de survey die uitgevoerd is

Opdrachtgever

The Work Lab voert dit onderzoek uit in opdracht van de centrale afdeling HR van de Hogeschool van Amsterdam en de Digital Transformation Officer van de HvA.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met dr. Daniël van Middelkoop.

Tips voor virtueel samenwerken in teams

Ben je geïnteresseerd in tips en trics met betrekking tot het virtueel samenwerken in teams, dan hebben we daar vanuit het HvA onderzoek een Visual voor gemaakt die ondersteunend is aan het rapport: van den Berg, L. I. S. A., van Woudenberg-Swicegood, A. D., & van Middelkoop, D. (2020). Virtueel samenwerken in teams: Voor- en nadelen van virtueel teamwerk en wat je daar in de praktijk mee kunt. Hogeschool van Amsterdam.

Bekijk hieronder de visual en download het rapport.

Gepubliceerd door  CAREM 25 oktober 2021

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 01 dec 2021