Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de hogeschool verplicht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder waarvan de persoonsgegevens door de hogeschool worden verwerkt te beschermen. Dit betekent dat de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt en niet zondermeer aan derden mogen worden verstrekt. Daarnaast mogen er ook geen onjuiste gegevens worden opgeslagen.

1. Regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam

De rechten van betrokkenen met betrekking tot de gegevens die over hen door de hogeschool worden bewaard zijn vastgelegd in de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam die door het college van bestuur is vastgesteld.

Wet bescherming persoonsgegevens
Vrijstellingsbesluit Wbp

2. Functionaris gegevensbescherming

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De door het College van Bestuur benoemde functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn de heer Mr. C.L. Koppenol, c.l.koppenol@hva.nl (020 595 3372 / secretariaat: 020 595 3025).

3. Rechten betrokkenen

Elke betrokkene heeft op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam:

  • recht op inzage. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk worden ingediend bij de functionaris gegevensbescherming;
  • recht op verbetering. Dit recht houdt in dat feitelijk onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens kunnen worden verbeterd;
  • de mogelijkheid tegen verwerking van bepaalde gegevens verzet aan te tekenen bij de functionaris gegevensbescherming.

4. Klachtrecht

Ongeacht het bovenstaande kunnen betrokkenen ook een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming indien zij van mening zijn dat de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam niet juist wordt nageleefd. Over de uitkomsten van het onderzoek dat vervolgens wordt ingesteld, wordt de klager schriftelijk geïnformeerd.

5. Eerste bezwaar dan beroep

Is een betrokkene het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar gegevens, dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk bezwaar tegen maken. Het bezwaar moet worden toegestuurd aan het College van Bestuur, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam.

6. Beslissing op bezwaar

Wordt een bezwaarschrift ingediend, dan moet daar een besluit over worden genomen. Meestal noemt men dit besluit een 'beslissing op bezwaar'. De 'beslissing op bezwaar' wordt altijd schriftelijk meegedeeld. Is een belanghebbende het niet eens met de 'beslissing op bezwaar' dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk tegen in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De adresgegevens zijn: Rechtbank Amsterdam Postbus 84500 1080 BN Amsterdam

Meer informatie over de Rechtbank Amsterdam .

7. Vereisten waar een bezwaar- of beroepschrift aan moet voldoen

Bezwaar- en beroepschriften moeten niet alleen tijdig worden ingediend; zij moeten ook aan een aantal andere eisen voldoen zoals:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en bij voorkeur kopie van dat besluit;
  • de gronden van het bezwaar of beroep.

Laat een belanghebbende zich door een gemachtigde - niet zijnde een advocaat - vertegenwoordigen, dan moet aan het bezwaar- of beroepschrift een door de belanghebbende getekende volmacht worden toegevoegd.

Voldoet een bezwaar - of beroepschrift niet aan bovengenoemde voorschriften, dan loopt men de kans dat het bezwaar of beroep niet - ontvankelijk wordt verklaard.

8. Kosten procedure

Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam zijn kosteloos. Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen - in ieder geval - in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

9. Informatie

Informatie over de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam worden verstrekt door de heer mr. C.L. Koppenol, functionaris gegevensbescherming (020 – 595 3025) en de heer mr. M.S. Tissingh van de afdeling juridische zaken (020 - 595 2735).

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 11 oktober 2022