Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg

Project

De crisis in de jeugdzorg en aankomende bezuinigingen vragen om vernieuwende manieren om jongeren te helpen. De Amsterdamse jongerenwerk-, straathoekwerk- en jeugdzorgaanbieders gaan daarom hun samenwerking intensiveren. Daarmee willen ze de groeikansen van jongeren tussen de 10 en 23 jaar vergroten, en de druk op de jeugdzorg verlichten. De HvA-lectoraten Youth Spot en Jeugdzorg gaan aan de hand van tien case studies in beeld brengen hoe de samenwerking verloopt en wat dit oplevert.

Het is crisis in de jeugdzorg. Door personeelstekorten, hoge werkdruk, een toenemend aantal jongeren met complexe problematiek en een stagnerende uitstroom zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg steeds verder opgelopen, zo ook in Amsterdam. Daarbovenop wordt er de komende jaren bezuinigd op de jeugdzorg. Er moet dringend gezocht worden naar alternatieven om de jeugdzorg te ontlasten, en om groeikansen van de Amsterdamse jongeren in kwetsbare situaties te vergroten.

Een van de opties is om de samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders, het jongerenwerk, en straathoekwerk te versterken. Eerder onderzoek laat zien dat dit voor groeikansen voor jongeren kan zorgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie en dat het mogelijk een bijdrage kan leveren aan het ontlasten van de druk op de jeugdzorg (Sonneveld et al., 2021).

De onderzoeksaanpak

Doel van dit onderzoek is om gezamenlijk te leren en meer inzichten te krijgen over hoe de samenwerking kan worden versterkt en bij kan dragen aan betere ontwikkelingskansen voor jongeren en minder druk op de jeugdzorg.

De onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het samenspel tussen jongerenwerk, straathoekwerk, en jeugdhulp bij aan de positieve ontwikkeling en het herstel van Amsterdamse jongeren in (specialistische) zorg (of die daarop wachten), en daarmee het terugdringen van wachttijden op hulp?

De jeugdhulpverlening en het jongeren- en straathoekwerk gaan meer dan nu complementair en gebiedsgericht werken. Dat doen we om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren, om de ondersteuning klein en normaal te houden waar mogelijk. En ook om ervoor te zorgen dat de jongeren - als en zolang nodig - passende aanvullende (en meer specialistische) ondersteuning of zorg krijgen.

TheMall De Baarsjes, PerMens & Dock, 2023

Casussen van twintig jongeren

Het onderzoek is een multiple case studie naar twintig jongeren. Voorwaarde is dat de jongeren worden ondersteund door jongerenwerkers of straathoekwerkers voor, tijdens en/of na (specialistische) zorg. Gedurende de looptijd van het onderzoek worden bij deze jongeren, hun ouders en de jongerenwerkers, straathoekwerkers en jeugdhulpverleners die hen begeleiden interviews afgenomen.

Focusgroepbijeenkomsten

Ook vinden er wijkgerichte focusgroepbijeenkomsten plaats waarbij jongerenwerkers, straathoekwerkers en jeugdhulpverleners met elkaar reflecteren op de manier van samenwerken en wat het oplevert.

Waar werken we naartoe

De bevindingen worden aan het einde van het onderzoek gebundeld in een casusbundel. Het onderzoek biedt daarmee nieuwe praktijkkennis over het samenspel tussen jongerenwerk, straathoekwerk en jeugdhulpverlening. In de casusbundel wordt weergegeven hoe de samenwerking plaatsvond en hoe het al dan niet bijdroeg aan groeikansen voor deze jongeren en minder druk op de jeugdzorgaanbieders. Hier is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. Ook wordt er een factsheet gemaakt en vindt er een symposium plaats waarin de bevindingen worden gedeeld en de implicaties voor de praktijk besproken.

Het onderzoek versterkt naar verwachting ook de samenwerking tussen het jongerenwerk, straathoekwerk en de jeugd(specialistische) zorg in Amsterdam door het uitwisselen van voorbeelden en nieuwe inzichten. Ook andere regio’s kunnen zich hierdoor laten inspireren de samenwerking te starten of versterken.

Financiers

Betrokken lectoraten

Samenwerkingspartners

De Projectgroep Samenspel Amsterdam. Met:

  • The Mall Amsterdam
  • Dock
  • PerMens
  • Combiwel
  • Swazoom
  • Dynamo
  • 10 ketenpartners hoogspecialistische jeugdjulp Amsterdam
  • Het ouder-kind team

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2024

Contact

Marije Voorwinden