Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerkers aan zet in de strijd tegen armoede en schulden

Een gezamenlijk leer- en onderzoeksproces

Project

Een op vijf Nederlandse jongeren kampt met geldzorgen*. Geldzorgen, armoede en schulden vormen een risico voor de ontwikkelkansen van jongeren. Jongerenwerkers willen daarom meer voor jongeren in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden betekenen. Om die reden bundelen 15 jongerenwerkorganisaties** en twee lectoraten (Youth Spot en Armoede Interventies) hun krachten in een gezamenlijk leer- en onderzoeksproces.

Al voor de coronacrisis, toenemende inflatie en energiearmoede was er sprake van een groeiende sociaaleconomische ongelijkheid in de samenleving. Daarbij heerst er een algemeen gevoel dat armoedebeleid en schuldenpreventie regelmatig tekortschieten en te vaak uitgaan van onrealistische aannames.

Jongeren in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden kunnen binnen hun gemeente terecht bij verschillende schuldhulpverleners. Gemeenten blijken echter moeite te hebben om jongeren te bereiken en hen te bedienen. Problematiek blijft hierdoor lange tijd onzichtbaar en de problemen worden alleen maar groter. Ook bestaan er grote verschillen in het type aanbod (diensten en projecten) dat het jongerenwerk in iedere gemeente biedt. Omdat het jongerenwerkers vaak wel lukt om deze doelgroep vroegtijdig te bereiken, is het nodig om hun inzet op armoede en schulden inzichtelijk te maken en te versterken.

De praktijkvraag

Welk aanbod op armoedepreventie en schuldenpreventie kunnen jongerenwerkers inzetten en hoe kan het methodisch handelen binnen dit aanbod versterkt worden voor jongeren in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden?

Het onderzoek kent drie werkpakketten:

 1. Verkenning: we maken een overzicht van het jongerenwerkaanbod gericht op armoede en schulden, het bijbehorend methodisch handelen en de betekenis hiervan voor jongeren.
 2. Reflectie en onderbouwing: samen met het werkveld denken we na over wat er zou moeten gebeuren om het huidige aanbod en methodisch handelen te versterken.
 3. Implementatie: de inzichten uit voorgaande fasen, die omgezet zijn in handelingsplannen, helpen we in de praktijk te brengen.

Het onderzoek levert verschillende producten op:

 • Een artikel in een (Nederlands) vakblad en een wetenschappelijk (Engelstalig) artikel over het gevalideerde framework van het jongerenwerkaanbod op armoede en schulden, inclusief het bijbehorend methodisch handelen.
 • Een praktijkbundel met casuïstiek voor studenten op het Mbo en Hbo en voor praktijkprofessionals.
 • Een wetenschappelijk (Engelstalig) artikel op basis van casuïstiek.
 • Een breed gedragen manifest met daarin aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderwijs gericht op duurzaam versterken van het A&S-jongerenwerkaanbod en bijbehorend methodisch handelen.

Armoede of schulden in gezinnen zijn onzichtbaar en vormen voor jongeren een groter probleem dan men vaak denkt. Om dit op tijd te zien en te helpen ombuigen, willen we jongerenwerkers beter toerusten.

Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot

Kennisontwikkeling en kennisvalorisatie

Het consortium wil allereerst dat het duidelijker wordt wat jongerenwerk al dan niet kan betekenen voor jongeren in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden. Daarnaast wil zij de kwaliteit van het werk verder versterken door hun aanbod en methodisch handelen via praktijkgericht onderzoek te onderzoeken, te onderbouwen en te versterken.

Vanuit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek willen de lectoraten bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisvalorisatie. Er wordt nauw samengewerkt met de minor Jongerenwerk, de minor Armoede Interventies en de opleidingen Social Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Sociaal Juridische Dienstverlening en de Master Social Work, het ROC van Amsterdam en de landelijke opleiding Schouders Eronder. De betrokken opleidingen ambiëren om opbrengsten uit dit onderzoek te benutten om volgende generaties professionals te kunnen opleiden.

Betrokken lectoraten:

Externe partners / stakeholders:

 • Dynamo
 • Dock
 • Bindkracht 10
 • PerMens
 • De Schoor
 • Youth for Christ
 • Wijkz (XtraWelzijn)
 • Gro-Up
 • Participe
 • R-Newt (Contour de Twern)
 • Combiwel
 • Swazoom
 • MeerWaarde
 • JoU
 • AM Support/ Presikhaaf University

Dit onderzoek wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2023
Einddatum 31 mei 2025