Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Faciliteren van Peer-to-Peer interacties in het jongerenwerk

Project

In 2017-2018 heeft Youth Spot in samenwerking met 30 studenten van de minor Jongerenwerk en de jongerenwerkaanbieders Jongerenwerk Utrecht (JoU), Dock, Combiwel, en Dynamo een onderzoek uitgevoerd naar peer-to-peer in het jongerenwerk.

Het belang van het werken met peers in het jongerenwerk groeit. In een participatiesamenleving waarin jongeren verwacht worden zo veel mogelijk zelf - en indien nodig samen met hun sociale omgeving - vorm te geven aan hun leven, kunnen peers (jongeren die eigenschappen, ervaringen of vriendengroepen delen) veel voor elkaar betekenen. Het jongerenwerk is bij uitstek een sociale omgeving waarin jongeren veel tijd doorbrengen met elkaar en veel voor elkaar kunnen betekenen.

Uit de literatuur (literatuuronderzoek peer-to-peer) blijkt dat peer-to-peer interacties tot positieve ontwikkelingen van peers kunnen leiden. In dit onderzoek bekijken we of jongerenwerkers door het faciliteren van peer-to-peer interacties een extra bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkelingen van peers. In onderstaande figuur is dit weergegeven. We onderzoeken of het faciliteren van peer-to-peer interacties door jongerenwerkers de peer-to-peer interacties verbetert (pijl 1), en of door het verbeteren van peer-to-peer interacties de positieve ontwikkeling van peers extra bevorderd wordt (pijl 2).

De doelstelling van dit onderzoek luidt:

In bestaande jongerenwerkpraktijken onderzoeken welke handelingsvormen jongerenwerkers inzetten om peer-to-peer interacties te faciliteren en of, en zo ja hoe, deze handelingsvormen via het verbeteren van peer-to-peer interacties bijdragen aan de positieve ontwikkeling van peers.

Het onderzoek vond plaats in 8 jongerenwerkpraktijken. De data zijn verkreegen via het uitvoeren van observaties, het uitvoeren van reflectiegesprekken en groepsreflecties, en het afnemen van vragenlijsten. De bevindingen worden verwerkt in een methodiekbeschrijving, reflectie-instrument, observatie-instrument, en een training/onderwijsmodule over het faciliteren van peer-to-peer interacties.

Werkplaats Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Werkplaats Jongerenwerk. In Werkplaats jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleid door docenten, voeren het onderzoek uit. Het lectoraat Youth Spot draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, het benodigde instrumentarium, de verslaglegging van de verworven inzichten en de borging van de kwaliteit.

In 2016-2017 is ook onderzoek gedaan naar het thema peer-to-peer. Er is toen een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek uitgevoerd naar peer-to-peer werkwijzes in het jongerenwerk. Op basis van het literatuuronderzoek is een theoretisch peer-to-peer model ontwikkeld voor de jongerenwerkpraktijk. Dit theoretisch peer-to-peer model wordt onderbouwd met de bevindingen uit het praktijkonderzoek in 2020.

Tussentijdse resultaten

Literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willeke Manders (w.a.manders@hva.nl).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 augustus 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 31 aug 2018

Contact

Judith Metz