Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Methodiekontwikkeling 'Werken met meiden in het jongerenwerk'

Project

In 2011 heeft de vereniging OSA (Ondernemingskring Sociale sector Amsterdam), namens de Amsterdamse aanbieders van meidenwerk, Youth Spot gevraagd om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een onderbouwde methodiek voor het meidenwerk.

Aanleiding

Tot nu toe ontbreekt namelijk een uitgewerkte methodiek voor het meidenwerk. Wat wel aanwezig is, is een levendige praktijk van diverse al dan niet beschreven interventies, vele projecten en meer of minder ervaren meidenwerkers.

Werkveld van het meidenwerk

Een bemoeilijkende factor voor de methodiekontwikkeling voor het meidenwerk is dat de te ontwikkelen methodiek geldig moet zijn voor een diversiteit aan werkvormen en doelgroepen. Het meidenwerk in Amsterdam wordt namelijk uitgevoerd door verschillende jongerenwerkorganisaties die ieder een eigen aanpak hanteren. Bovendien verschilt per situatie, wie de doelgroep is, of er individueel dan wel in groepen wordt gewerkt en wat de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de meiden zijn.

Methodische principes

Daarom is Youth Spot eerst begonnen met het identificeren van de handelingsprincipes, die ten grondslag liggen aan het seksespecifiek versterken van de eigen kracht. Gebleken is dat er 9 methodische principes geformuleerd moeten worden binnen het werken met meiden (De Boer & Metz, 2012). Hiermee is de impliciete kennis van sociale professionals over het versterken van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen verwoordt

De gevonden 9 methodische principes zijn vervolgens gevalideerd in een grootstedelijke onderzoek, in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en de vereniging OSA. Middels dit onderzoek zijn de negen methodische principes van het seksespecifieke werken met meiden binnen het brede domein van het sociaal werk met praktijkkennis onderbouwd zijn (De Boer & Metz, 2014).

Literatuuronderzoek

De volgende stap die gezet is in het ontwikkelen van de methodiek is het onderbouwen van deze methodische principes met literatuur. Daardoor wordt het aannemelijker dat de methodiek zou kunnen werken (Van Yperen, 2010). Een theoretische onderbouwing biedt bovendien ook een verklaring voor de werking van de methodiek. Een beter begrip van de werking geeft meidenwerkers de mogelijkheid om in contact met de doelgroep gerichter te kunnen handelen en zo de kwaliteit en effectiviteit van hun beroepsuitoefening te verbeteren. Hieruit is zowel een theoretisch verklaringsmodel uit voort gekomen, als de toevoeging van een tiende methodische principe (Boomkens & Metz, 2015). De gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de gezamenlijke stadsdelen, hebben hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld.

Handboek

Momenteel is Youth Spot bezig om de eerder genoemde uitkomsten te bundelen tot een handboek waarin de methodiek 'werken met meiden' beschreven staat. Dit wordt samen met het werkveld gedaan door middel van masterclasses.

Samenwerkingspartners

Methodiekontwikkeling ‘Werken met meiden in het jongerenwerk’ is een samenwerking van de Vereniging OSA met de welzijnsorganisaties Combiwel, Streetcornerwork, Dock, IJsterk, The Mall de Baarsjes (YFC) en SMD en de opleidingen CMV en SPH en de lectoraten Outreach work en Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam.

Publicaties:

Boomkens, C. & J.W. Metz (2015). Meidenwerk, waarom en hoe werkt het? Theoretisch verklaringsmodel. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam

Boer, E.E. de & J.W. Metz (2014). Meiden? Dit kan je ermee. Methodische principes van het sekse specifiek werken met meiden. Amsterdam: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Boer, E.E. de & J.W. Metz (2012) Meiden, wat kan je ermee? Methodische principes van het sekse specifiek werken met meiden. Amsterdam: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2012

Contact

Judith Metz
Evelien Nijland