Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Lesgeven over relaties en seksualiteit

Een analyse van openbaar beschikbare materialen in Nederland

Project

Lesgeven over seksualiteit en relaties in het primair en voortgezet onderwijs is essentieel. Hoe dit thema het beste besproken kan worden in de klas en welke didactische vaardigheden hierbij nodig zijn wordt onderzocht in het project ‘Lesgeven over relaties en seksualiteit’.

Aanleiding project

Opvoeden rond relaties, intimiteit en seksualiteit, hoe doe je dat? De afgelopen maanden is er veel media aandacht geweest rondom (on)gewenst seksueel gedrag, seksuele weerbaarheid van burgers en het belang van gezonde seksuele opvoeding. #Metoo heeft de maatschappelijke discussie rondom dit thema flink aangewakkerd.

In jeugdhulp en jeugdbescherming is, sinds het onderzoek van de commissie Samson rond seksueel misbruik in de jeugdzorg (2012), al langer duidelijk dat professionals aandacht dienen te besteden aan de seksuele ontwikkeling van jeugdigen. Seksuele opvoeding is allang niet meer een verantwoordelijkheid die alleen door ouders gedragen wordt. Kinderen en jongeren vinden allerlei informatie over relaties en seksualiteit op social media en het is vaak lastig te achterhalen of deze informatie inhoudelijk klopt en hun een reëel beeld geeft van een gezonde seksuele ontwikkeling. Het is van belang dat seksuele opvoeding niet alleen via de (social) media plaatsvindt, maar dat juist op scholen en in de jeugdhulp hier aandacht aan wordt besteed. Dit kan kinderen en jongeren helpen bij het ontwikkelen van een positieve en gezonde kijk op relaties en seksualiteit en bij hun visievorming rondom seksuele normen en waarden.

Achtergrond

In samenwerking met Hogeschool Antwerpen Artesis Plantijn (BE), Professionshøjskolen Absalon (DK) en University of Strathclyde (UK) werkt het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Amsterdam aan ondersteuning van (toekomstige) professionals ter bevordering van een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, specifiek in de residentiële zorg en pleegzorg. In het project ‘Safeguarding young people in care’ worden een zomercursus voor social work students, een online course voor jeugdhulpprofessionals en een website met materialen voor docenten ontwikkeld. Ter onderbouwing hiervan is o.a. in kaart gebracht welke competenties professionals in jeugdhulp én onderwijs nodig hebben om op een positieve manier aandacht te besteden aan relaties, intimiteit en seksualiteit en aan seksuele opvoeding te doen.

De benodigde competenties voor professionals in jeugdhulp en onderwijs zijn in twee stappen in kaart gebracht. In het project ‘Safeguarding young people in care’ is onderzocht wat de meest relevante competenties zijn voor jeugdhulpprofessionals, specifiek in de residentiële zorg en pleegzorg. Dit is gedaan door het analyseren van openbaar beschikbare materialen voor professionals werkzaam in de residentiele zorg en pleegzorg in Nederland, België en Denemarken. Ter verdieping zijn vervolgens interviews en focusgroepen gehouden in alle drie de landen met professionals die werkzaam zijn in de residentiële zorg en pleegzorg en met experts en beleidsmakers op dit gebied. In dit project ‘lesgeven over relaties en seksualiteit’ wordt onderzocht wat de meest relevante competenties zijn voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoeksmethode

In het project ‘lesgeven over relaties en seksualiteit’ wordt onderzoek gedaan naar de benodigde competenties van docenten in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland, om les te kunnen geven over relaties, intimiteit en seksualiteit. Dit wordt gedaan door het analyseren van openbaar beschikbare materialen voor lesgeven over relaties, intimiteit en seksualiteit. Het gaat hierbij om docentenhandleidingen van lesmethodes, voorlichtingslessen, trainingen voor docenten en tools zoals spellen en dvd’s.

Verwachte producten

Een overzichtelijke handreiking voor docenten over lesgeven over relaties en seksualiteit in het primair en voortgezet onderwijs. Deze handreiking is specifiek bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs die toekomstige docenten in het primair en voortgezet onderwijs opleiden.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor jeugd. Het project wordt gefinancierd door het speerpunt Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam.

Heb je hier vragen over of wil je je aansluiten:

Neem contact op met Jona Meijer

E-mail: j.f.meijer@hva.nl

Telefoon: 06 -2115 5367

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017

Contact