Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leergemeenschap Digitale Vertalingen

Project

In onze rechtsstaat is het essentieel dat rechtsregels correct, effectief, burgervriendelijk, rechtvaardig en transparant worden ‘vertaald’ naar digitale systemen. Daarbij moet maatwerk worden toegepast waar nodig. Bovendien moet er altijd een mogelijkheid blijven voor persoonlijk contact. Voor een duurzame samenwerking en uitwisseling hierover tussen onderwijs, onderzoek en overheid is de Leergemeenschap Digitale Vertalingen - www.digitalevertalingen.nl - opgezet. Kennisinstellingen en overheidsorganisaties werken hierin samen met als doel de informatiehuishouding en dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Met de voortschrijdende digitalisering van de overheid en de nasleep van de Toeslagenaffaire in het achterhoofd, staat het thema in het middelpunt van de belangstelling. Via de leergemeenschap worden onderwijs en onderzoek bevorderd, in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Er wordt online en vrij toegankelijk onderwijsmateriaal ontwikkeld en aangeboden. Het thema digitale vertalingen is multidisciplinair van karakter, de leergemeenschap is een samenwerking tussen juridische, bestuurskundige en ICT-opleidingen.

Digitale instrumenten voor uitvoering van regelgeving

De leergemeenschap vloeit voort uit het onderzoek van het lectoraat Legal Management & Technology naar de ontwikkeling van digitale instrumenten bij de uitvoering van regelgeving. Denk hierbij aan:

 • Digitale aanvraag- en beslissystemen voor belastingen of uitkeringen, (omgevings)vergunningen of systemen

 • Systemen die de handhaving van regelgeving ondersteunen (zoals het automatisch opleggen van verkeersboetes, of het controleren op fout parkeren)

Het gaat bij dit soort systemen altijd om het vaststellen van rechten en plichten van burgers.

De aanpak

De leergemeenschap Digitale vertalingen:

 • Bevordert studentopdrachten bij overheidsorganisaties.
 • Ontwikkelt onderwijsmateriaal op het thema.
 • Stimuleert onderzoek naar diverse aspecten van digitale vertalingen.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Goede, burgervriendelijke digitalisering van de publieke dienstverlening van de overheid is een zeer actueel en belangrijk thema. Deze leergemeenschap zet dit thema op een unieke, multidisciplinaire wijze centraal.

Ivar Timmer, lector Legal Management & Technology

Verwachte resultaten en output:

 • Verbetering van de beroepspraktijk op het thema digitale vertalingen.
  Overheidsorganisaties hebben veel behoefte aan kennis over het thema én professionals die aan verantwoorde digitale vertalingen kunnen bijdragen.
 • Inzichten uit het projecten worden vertaald naar de curricula van de deelnemende opleidingen. Het onderwijsmateriaal kan vrijelijk gebruikt worden door alle universiteiten en hogescholen die hier interesse in hebben.
 • Een overall toename van onderzoek naar aspecten van digitale vertalingen.

Financiering

De leergemeenschap wordt mede gefinancierd door i-Partnerschap en ondersteund door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Samenwerkingspartners

 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • I-Partnerschap
 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Expertisegroep Regelbeheer
 • Forum Standaardisatie
 • Belastingdienst
 • Gemeente Amsterdam
 • PNA Groep
 • TNO

Meer weten over de leergemeenschap? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 feb 2024
Einddatum 31 jan 2027