Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Laaggeletterdheid in Amsterdam Nieuw-West

Project

Het onderzoek Laageletterdheid heeft als doelstelling de omvang en vindplaatsen van verborgen laaggeletterdheid in stadsdeel Nieuw-West in kaart te brengen. De deelprojecten leiden tot inzichten in de impact van de interventies voor laaggeletterden, waarbij veel organisaties betrokken zijn. De regie van het onderzoek ligt in handen van de gemeente Amsterdam en de Stichting Lezen & Schrijven.

Taal voor het Leven, een onderdeel van de Stichting Lezen & Schrijven, heeft als hoofddoel het terugdringen van het aantal laaggeletterden in Nederland. Dat aantal wordt op dit moment op 1,3 miljoen mensen geschat. De stichting zet onderzoek- en effectrapportages in voor het voeren van effectief beleid tegen laaggeletterdheid.

samenwerkingsovereenkomst

In september 2013 heeft de Hogeschool van Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Lezen en Schrijven en het Lectoraat Management van Cultuurverandering, wat de start vormde van het project Laageletterdheid. Het project maakt deel uit van het speerpuntprogramma Urban Management (UM).

De Stichting Lezen & Schrijven is een pilot gestart in Amsterdam die wordt aangestuurd door een regioteam. Bestaande netwerken worden ingezet in samenwerking met HvA/UM. De samenwerkingsovereenkomst heeft geen einddatum en staat open voor nieuwe projecten.

DOELSTELLING

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de omvang en vindplaatsen van verborgen laaggeletterdheid in stadsdeel Nieuw-West. De projecten zullen leiden tot inzichten in de impact van de interventies voor laaggeletterden, waarbij veel organisaties betrokken zijn en de regie in handen ligt van de gemeente en de Stichting Lezen & Schrijven. De projecten zullen een duurzaam resultaat opleveren. Onderdeel hiervan is de toetsing van de hypothese dat er mede sprake is van ‘culturen van laaggeletterdheid’, met gevolgen voor de toe te passen interventiemix.

DRIE PROJECTEN

Op dit moment zijn er binnen de overeenkomst drie projecten met een totale looptijd van ruim 1,5 jaar (tot zomer 2015) afgesproken. Deze zullen in het fieldlabgebied van Nieuw-West gestalte krijgen. Opgedane kennis zal gebruikt worden voor de aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam en de rest van Nederland.

Het eerste project behelst het ontwikkelen en valideren van een Quickscan Laaggeletterdheid. In drie minuten kan gemeten worden of iemand laaggeletterd is of niet. De korte duur van het onderzoek maakt het mogelijk de Quickscan op grote schaal in te zetten. Dit vormt het tweede onderzoeksproject.

In de periode februari-maart 2014 is de Quickscan ingezet in een project van de opleiding Bestuurskunde. Via een aselecte steekproef is in de twee fieldlabgebieden van stadsdeel Nieuw-West in de periode februari-maart 2014 bijna 10% van de beroepsbevolking bereikt. Meer dan 130 studentonderzoekers (1e jaars bestuurskunde) hebben, onder begeleiding van zes projectcoaches, ongeveer 4400 respondenten geïnterviewd. De onderzoeksgegevens zijn in het statistische verwerkingsprogramma SPSS ingevoerd. Dit heeft geleid tot een database waarin de ruimtelijke verspreiding van laaggeletterdheid gekoppeld wordt aan opleidingsniveau, culturele en etnische achtergrond en arbeidsstatus.

Het derde project zal een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) opleveren. De maatschappelijke opbrengsten van het geletterd maken van laaggeletterden worden afgezet tegen de kosten die hiermee gepaard gaan. In het voorjaar van 2014 zullen 3e jaars bestuurskundestudenten een voorstudie doen. Medio 2015 zullen de onderzoeksresultaten worden opgeleverd.

Rapport:

research award

Dit onderzoek heeft de HvA Research Award 2014 gewonnen.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2013

Contact

Samir Achbab
Alex Straathof