Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sexpertgroep

Expertgroep docenten seksualiteit

Project

In september 2024 is op initiatief van het lectoraat jeugdzorg de sexpertgroep gestart, een expertgroep van docenten over seksualiteit, diversiteit en grensoverschrijdend gedrag. Deze expertgroep bouwt voort op eerdere projecten en een eerdere expertgroep. De sexpertgroep is een leernetwerk gericht op het bevorderen van de deskundigheid van docenten, studenten en medewerkers binnen de Hogeschool van Amsterdam rondom het thema seksualiteit en diversiteit.

De Sexpertgroep heeft als doel dat ten minste binnen de curricula van zorgopleidingen, contactberoepen, sociale opleidingen en onderwijs gerelateerde opleidingen, het thema structureel ingebed wordt, zodat aankomend professionals handelingsbekwaam zijn in het begeleiden, bespreekbaar maken, signaleren en adresseren van het thema seksualiteit, diversiteit en grensoverschrijdend gedrag. Ook heeft het leernetwerk als missie om seksualiteit hogeschool breed op de kaart te zetten, zichtbaar te maken en te agenderen en daarmee bij te dragen aan een cultuur van consent.

De Sexpertgroep streeft ernaar een veilige omgeving te creëren waarin er kennis gedeeld wordt, ervaringen uitgewisseld worden, er gezamenlijk gewerkt wordt aan curriculumontwikkeling en onderzoeken. De expertgroep fungeert als klankbordgroep hogeschool breed en werkt nauw samen met externen.

Jona Meijer en Koosje Janssen zijn de trekkers van de expertgroep. Contactpersoon binnen het lectoraat jeugdzorg is Florine Penning de Vries: f.a.penning.de.vries@hva.nl

Heb je vragen aan de Sexpertgroep? Voel je vrij contact op te nemen met Jona Meijer: j.f.meijer@hva.nl ; Koosje Janssen: k.janssen@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 2 april 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 mrt 2025

Contact

Koosje Janssen