Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Implementatie van de gesprekstool Opvoeden in de Buurt

Project

Met de tool ‘Opvoeden in de buurt’ (bestaande uit een kaartspelvariant, powerpointvariant en website Opvoeden in de Buurt kunnen ouders, leerkrachten, buurtwerkers en andere opvoeders aan de hand van 24 praatplaten de dialoog aangaan over pedagogisch handelen bij situaties met kinderen in de buurt. De praatplaten zijn ontwikkeld op basis van onderzoek door het lectoraat Jeugdzorg, naar manieren om een positieve en veilige opgroei-omgeving in buurten te stimuleren.

Sanne Rumping: "Uit de praktijk hoor ik hele enthousiaste verhalen over het gebruik van de tool, tegelijkertijd hoor ik dat het lastig is om de tool duurzaam in te zetten. Door dit onderzoek begrijpen we beter wat hierin help, of juist belemmert. Daardoor krijgen we beter grip op het gebruik van de tools en kunnen we werken aan duurzame borging".

Link naar de website Opvoeden in de Buurt

Door met andere opvoeders in gesprek te gaan over opvoedsituaties, leren opvoeders van elkaar. Gevoelige kwesties worden op een constructieve manier aangekaart, die anders onbesproken blijven. Uit onderzoek blijkt dat de tool o.a. bijdraagt aan reflectie op eigen opvoedgedrag in de buurt, t.a.v. eigen en andermans kinderen en ook aan inclusie van deelnemers met verschillende achtergronden. Ook draagt het bij aan verbeterde opvoedvaardigheden van ouders en onderlinge steun. Onderzoek naar het gebruik van de tool laat zien dat leerkrachten en buurtwerkers positief zijn over de tool, maar duurzaam inzetten ervan lastig vinden.

We onderzoeken dit door professionals die de tool Opvoeden in de Buurt (kaartspel of PowerPoint) hebben aangeschaft, te interviewen. De professionals zijn o.a. werkzaam in het welzijnswerk, pleegzorg, Ouder Kind Teams, kinderopvang, basisscholen en het (hoger of primair) onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 april 2024

Project Info

Startdatum 01 jan
Einddatum 01 dec

Contact