Kenniscentrum Maatschappij en Recht

HALT – Evaluatie voorlichtingsprogramma’s

Project

Stichting Halt verzorgt jaarlijks voor ruim 200.000 leerlingen voorlichtingen op het PO, VO en SO en MBO. Dit betreft voorlichtingen die de leefwereld van jongeren raken en als doel hebben sociale weerbaarheid van jongeren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingen over ondermijnende criminaliteit, groepsdruk, wapens en geweld en gedrag online. Jaarlijks wordt - in samenspraak met gemeenten en scholen - het aantal af te nemen voorlichtingen bepaald.

Ondanks de inbedding van de jaarlijkse voorlichtingen, is Halt benieuwd naar de mogelijke uitkomsten van de Halt voorlichtingen. In hoeverre worden de lesdoelen behaald in de praktijk? Zijn thematieken na een voorlichting bijvoorbeeld beter bespreekbaar geworden in een klas? Hebben jongeren meer kennis van mogelijke gevolgen van bepaalde gedragingen? Is meer kennis opgedaan over mogelijke alternatieve handelingsperspectieven en zijn bijvoorbeeld zorgelijke signalen beter in beeld gekomen (en opgepakt) na de betreffende voorlichting? Dergelijke vragen zijn belangrijk omdat het antwoord daarop inzicht biedt in de impact van Halt voorlichtingen, voeding biedt om ‘wat goed werkt’ te borgen en ‘wat aandacht vraagt’ aan te scherpen.

Onderzoeksvragen

In hoeverre laten de Halt voorlichtingsactiviteiten de gewenste resultaten zien met het oog op de lesdoelen en de voorlichting (ToC) impactwaarden?

Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld:

  1. Wat is er in de literatuur bekend over werkzame elementen van voorlichtingen op PO/VO/ MBO niveau?
  2. In hoeverre worden de specifieke lesdoelen van de 4 Halt voorlichtingen in de praktijk behaald?
  3. Wat zijn vanuit de beleving/ ervaring van (a) leerlingen, (b) docenten en (c) Halt professionals resultaten opgevat als succes- en verbeterpunten ten aanzien van de Halt voorlichtingen gelet op didactiek, inhoud en proces van samenwerking?
  4. Welke (verbeter)adviezen per voorlichting vloeien voort uit de resultaten (welke succespunten van voorlichtingen borgen, welke concrete verbeterpunten aanpakken) vanuit het oogpunt van didactiek, inhoud en proces van samenwerking?
  5. Welke (verbeter)adviezen vloeien in overstijgende zin voort uit het antwoord op bovenstaande deelvragen gelet op het vergroten van (1) duurzame uitkomsten en de impactclaim van de Halt voorlichtingen en (2) borging van een (toekomstbestendig) monitoringsinstrument/methodiek ten aanzien van de Halt voorlichtingen?
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 dec 2023

Contact