Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Doen Wat Werkt

Verbeteren van manieren van leren op de werkvloer voor jeugdprofessionals

Project

'Doen Wat Werkt' is een zesjarig ontwikkel- en onderzoeksprogramma dat gericht is op het ontwikkelen en onderzoeken van een ondersteuningsstructuur voor professionals werkzaam binnen jeugdzorgorganisaties.

Er is veel aan de hand in de jeugdzorg. Een paar jaar geleden buitelden alle partijen over elkaar heen met rapporten dat het slecht ging. De handen werden ineengeslagen en de Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028 werd geschreven. Met een belangrijk thema uit die agenda gaat een onderzoeksconsortium aan de slag; het verbeteren van manieren van leren op de werkvloer voor jeugdprofessionals. Hoe leer je, en hoe wordt ervoor gezorgd dat nieuwe kennis en vaardigheid écht beklijft en wordt toegepast?

Doel

Doel van het programma is leren op de werkvloer te borgen in de dagelijkse praktijk in de jeugdzorg. En na te gaan of en hoe technologie daarbij kan helpen. Alleen op die manier kunnen professionals zorg bieden van hoge kwaliteit. Verwacht wordt dat dit de effectiviteit van de geleverde zorg vergroot en de binding van professionals aan organisaties positief beïnvloed. Zodat leren op de werkvloer normale praktijk wordt in de jeugdzorg.

Drie kernelementen

De focus in het programma ligt op de toepassing van drie kernelementen van hulpverlening waarvan uit onderzoek in eigen land en daarbuiten bekend is dat het werkzame onderdelen zijn. Deze onderdelen komen in veel hulpaanbod voor. Het uitgangspunt is te zorgen dat professionals in elk geval deze elementen goed in de vingers hebben. Dat heeft effect op de kwaliteit van heel veel hulpaanbod. Dus geen focus op methodieken en interventies, maar op kernelementen daarbinnen. Het gaat om:

  • samenwerken en samen beslissen met jeugdigen en gezinnen in alle stappen van het hulpverleningsproces;
  • het toepassen van gesprekstechnieken om jeugdigen en ouders te helpen bij het reguleren van emoties;
  • het toepassen van gesprekstechnieken om jeugdigen en ouders te helpen hun sociale en probleemoplossende vaardigheden te versterken.

Dit gebeurt in samenwerking met de organisaties voor jeugdhulp en met de professionals die daar werken en in de praktijk de kernelementen toepassen. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat de ontwikkelde ondersteuningsstructuur aansluit bij de behoeftes van professionals en bruikbaar is in de praktijk.

Netwerk van programmapartners

Aan Doen Wat Werkt werken veel verschillende organisaties (consortium) mee omdat leren op de werkvloer geen individuele verantwoordelijkheid van professionals is, maar ook veel vergt van organisaties en het stelsel van jeugdzorg als geheel.

Neem voor verdere informatie contact op met:

Maartje Gerretsen

  • E-mail: m.gerretsen@uva.nl
  • Telefoon: 06 4168 4286
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2024
Einddatum 31 dec 2029