Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Integraal Sociaal Werk

Professioneel excellentieprogramma voor sociale professionals binnen transities

Project

In september 2014 is een aantal opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam gestart met het innovatietraject 'Integraal Sociaal Werk'. Hoofddoel is de samenstelling van een algemeen erkend opleiding- en professionaliseringsaanbod om sociale professionals adequaat toe te rusten voor de transities binnen het sociale domein.

De sector sociaal werk verandert sterk, zowel door de overheidgestuurde overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, als door de financiële crisis. Dit stelt het sociaal werk - ook in de Amsterdamse metropoolregio - voor complexe uitdagingen.

De Hogeschool van Amsterdam, als grote regionale kennisinstelling, probeert vanuit haar verantwoordelijkheid antwoorden te vinden op actuele vraagstukken. Dat doet zij door het opleiden, het bijscholen en trainen van huidige en nieuwe professionals en door via praktijkgericht onderzoek verworven kennis te verspreiden. Daarin werkt de HvA samen met onder meer de sociale sector (professionals, cliënten, vrijwilligers), met andere kenniscentra en met de (lokale en landelijke) overheid.

Hoofddoel van Integraal Sociaal Werk is de samenstelling van een opleiding- en professionaliseringsaanbod dat aansluit bij de transities in het sociale domein. Dit krijgt vorm in een professioneel excellentieprogramma. Het aanbod rust sociale professionals toe om adequaat in te spelen op een maatschappij die zich snel en sterk ontwikkelt.

Het werkveld heeft afgestudeerden nodig die de uitdaging kunnen aangaan. De bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) komen de praktijk tegemoet met het professionele excellentieprogramma Integraal Sociaal Werk.

Het programma rust studenten toe om vanuit hun opleidingsspecialisatie verder vorm te geven aan de vernieuwing van de grootstedelijke sociaal-werkpraktijk. Richtinggevend daarbij zijn de uitgangspunten van het uitvoeringskader WMO en de door het werkveld geformuleerde Bakens Welzijn Nieuwe Stijl.

Het professionele excellentieprogramma omvat het derde en vierde jaar van de voltijdsopleidingen CMV, MWD, SJD en SPH. In september 2014 is een groep van ruim 20 studenten gestart met een programma bestaande uit onderdelen van het reguliere programma met een specifieke invulling en nieuwe onderdelen. In 2015 is een tweede groep gestart en de aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar komen alweer volop binnen.

Het programma vindt grotendeels plaats in de praktijk. In dit studiejaar werken studenten vooral aan opdrachten in de praktijk van de Samen DOEN-teams, De basis op Orde (Noord) en in de maatschappelijke opvang. Ze werken daarin samen met medestudenten van verschillende opleidingen en onder begeleiding van in de praktijk werkzame professionals.

Zij onderzoeken en werken aan concrete oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Dit vraagstuk kan een individu, een gezin of groep betreffen; het vraagstuk kan zich afspelen in een woonhuis, een clubgebouw of ergens op straat in de openbare ruimte. In alle gevallen werken studenten samen vanuit het principe dat de eigen kracht en de netwerken van mensen worden benut in de oplossing van het vraagstuk.

Wilt u meer weten over de inhoud van het profiel ISW? Stuur dan een e-mail naar integraalsociaalwerk@hva.nl.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Rosalie Metze

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900