Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Good Practices Schulddienstverlening Amsterdam

Project

In oktober 2014 is het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam van start gegaan met het onderzoek “Good practices Schulddienstverlening Amsterdam."

Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met DWI, de Madi's en de stadsdelen. Het project heeft als doel te komen tot een methodische beschrijving en effectiviteitsbeoordeling van een aantal schuldhulpverleningsactiviteiten die de Madi’s in Amsterdam uitvoeren. In dit project wordt in kaart gebracht hoe de uitvoeringspraktijk van de schulddienstverlening er in Amsterdam feitelijk uitziet. Ook wordt nagegaan welke delen van die praktijk (aannemelijk) effectiever zijn dan andere en waarom. Ten slotte wordt bepaald op welke punten en hoe verbeteringen in de schulddienstverlening van Amsterdam mogelijk zijn.

Uitvoering

Op dit moment voeren zeven Madi’s de schulddienstverlening uit. Er worden dus zeven uitvoeringsmodaliteiten van schulddienstverlening in kaart gebracht.

Om te komen tot een effectievere schulddienstverlening in Amsterdam is op de eerste plaats meer inzicht nodig. In de wereld van de schuldhulpverlening is momenteel nog weinig evidence based kennis aanwezig is. Mede daarom is het van belang de wel aanwezige practice-based kennis te systematiseren zodat daar beter gebruik van gemaakt kan worden, terwijl tegelijk ook wordt gewerkt aan het tot stand brengen van evidence based kennis over wat werkt en waarom. Het project wil aan dat laatste doel een bijdrage leveren.
Tegelijkertijd zal echter - door de huidige uitvoeringspraktijk gedetailleerd in kaart te brengen - ook de in de praktijk aanwezige kennis omtrent wat er wordt gedaan en waarom dat eventueel effectief zou zijn worden ‘opgehaald’. Deze praktijken worden systematisch beschreven en beoordeeld op de aannemelijkheid van hun effectiviteit. Zo wordt via twee wegen en vanuit twee bronnen (praktijk en wetenschap) gekomen tot een beter inzicht in de effectiviteit van de uitvoering in de schuldhulpverlening in Amsterdam. De zo verkregen inzichten worden tijdens het project al 'teruggeploegd' naar de staande praktijk zodat die zich zo snel mogelijk kan verbeteren daar waar dat mogelijk en/of nodig is.

Beoogd resultaat

Dit project resulteert in een beeld van wat er goed gaat (de ‘good practices’) en wat er beter kan. Juist dat laatste is van belang voor beleid en uitvoering. Door middel van dit project wordt een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van een effectievere uitvoering van de schulddienstverlening in Amsterdam.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 okt 2014
Einddatum 15 jul 2015

Contact

Roeland van Geuns
Gerard Maas
Danielle Beets
Esmee Admiraal
Jelle Schuilenburg