Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw West

Project

Ondanks de stappen van de gemeente en het stadsdeel is het aantal mensen dat een beroep doet op de schulddienstverlening gestegen en is de armoedeproblematiek toegenomen. In 2013 meldden 1300 inwoners zich aan bij de schulddienstverlening van SEZO in stadsdeel Nieuw-West.

Armoede en schulden zijn in Nieuw West een groot probleem en gebrekkige financiële en administratieve vaardigheden van de bewoners zijn daar vaak – ook – een oorzaak voor. Het lectoraat Armoede en Participatie voert binnen het Fieldlab Nieuw West een onderzoek en ontwikkelproject uit gericht op de bevordering van gezond financieel gedrag via het vergroten van financiële en administratieve vaardigheden en daardoor op de beperking van het beroep op schuldhulpverlening.

Theoretisch perspectief

De nadruk in dit project ligt op de invloed die burgers zelf hebben op hun financiële situatie. De theoretische basis voor het project ligt in de meest recente inzichten uit de gedragsleer.

Doelen

Hoofddoel is bij te dragen aan het vergroten van de financiële en administratieve zelfredzaamheid van burgers en daarmee aan hun gezonde financieel gedrag. In te zetten middelen daarbij zijn o.a. budgettrainingen, online tools die mensen bewust maken van hun (financiële) rechten, het bevorderen van het gebruik daarvan en het betrekken van het netwerk bij het aanleren van vaardigheden.

Centrale vraag

Hoe kan in Amsterdam Nieuw West de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens worden vergroot door middel van het aanleren van financiële en administratieve vaardigheden?

Projectaanpak

Lacunes in de vaardigheden van bewoners en in het ondersteuningsaanbod worden geïnventariseerd om op basis daarvan en samen met burgers en ondersteuningsorganisaties een divers aanvullend aanbod te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast wordt geëvalueerd welke lopende projecten, interventies en methodieken effectief zijn en welke verbetering behoeven. Op die manier komen voorstellen voor realistische, aanvullende interventies tot stand, die aansluiten bij de situatie en behoeften van de bewoners.Vernieuwde en nieuwe interventies komen in werkplaatsen tot stand waarna deze geïmplementeerd worden en op hun verloop en effectiviteit gemonitord. De nieuwe interventies worden in een leercyclus gebracht en waar nodig verder verbeterd.

Uiteindelijk zal het lectoraatsteam in 2016-2017 een effectevaluatie uitvoeren op de vernieuwde en nieuwe interventies zowel op het niveau van de burgers (eenmeting) als op het niveau van het beroep dat die burgers doen op de ondersteuningsinfrastructuur.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 okt 2014
Einddatum 01 sep 2017

Contact

Tamara Madern
Roeland van Geuns

Locatie

Stadsdeel Nieuw-West

Pieter Calandlaan 1

1065 KH Amsterdam