Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectiviteit en Ontwikkeling Maatschappelijke Ondersteuning

Project

In opdracht van Vita welzijn en advies (hierna: Vita) heeft het lectoraat Community Care tussen mei 2012 en februari 2013 het project 'Effectiviteit en Ontwikkeling Maatschappelijke Ondersteuning' uitgevoerd.

Vita is een brede welzijnsinstelling met vestigingen in Amstelveen, Duivendrecht, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn. Tot het aanbod van de instelling behoren onder andere de werksoorten Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Ouderenadvies en Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW).

Binnen het onderzoek is een antwoord gezocht op twee, met elkaar verbonden, onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de effecten van de interventies vanuit het AMW, JMW en SCW van Vita?
  • Op welke wijze draagt de dienstverlening van Vita bij aan de door de gemeente Amstelveen met haar Wmo-beleid beoogde maatschappelijke effecten?

In de eerste fase van het project is een effectiviteitsmeting uitgevoerd binnen de werksoorten AMW en JMW. Middels semigestructureerde interviews met vakgroepcoördinatoren en een dossieranalyse werd de doeltreffendheid van interventies vanuit de optiek van medewerkers van Vita en zoals deze blijkt uit de dossiers van cliënten in kaart gebracht.

In de tweede fase van het project werd ook de werksoort Sociaal Cultureel Werk (SCW) bij het onderzoek betrokken. Ook binnen deze werksoort werden enkele semigestructureerde interviews uitgevoerd, ditmaal met zowel vakgroepcoördinatoren als Sociaal Cultureel Werkers. Daarnaast werden 4 groepsinterviews gehouden met deelnemers van een viertal activiteiten op 2 locaties van Vita: De Bolder en Middenhof.

In deze fase van het onderzoek werden daarnaast 3 homogene focusgroepen georganiseerd per werksoort (AMW, JMW en SCW). Vita-medewerkers reflecteerden op hun eigen werkzaamheden en de betekenis ervan voor de doelen en uitgangspunten van de Wmo.

Op rijksniveau worden de maatschappelijke doelen van de Wmo beschreven als: zelfredzaamheid bevorderen, participatie vergroten en sociale samenhang verbeteren. Deze doelen vormen tot op zekere hoogte een keten: men kan pas participeren als men zelfredzaam is en sociale samenhang ontstaat alleen door vormen van participatie (Timmermans en Kwekkeboom, 2012).

De gemeente Amstelveen heeft de maatschappelijke doelen op rijksniveau vertaald naar drie doelen op gemeentelijk niveau:

  1. Bevorderen van maatschappelijke deelname door lichamelijke en psychische beperkingen tecompenseren.
  2. Bevorderen van maatschappelijke deelname door individuele en sociale problemen te voorkomen en tegen te gaan.
  3. Bevorderen van sociale samenhang.

Met deze drie onderling verbonden doelen stelt Amstelveen de zelfredzaamheid van inwoners centraal zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving (Gemeente Amstelveen, 2012-2015).

In de eindrapportage van het project wordt per Wmo-doel op gemeentelijk niveau uiteengezet in hoeverre de dienstverlening van Vita een bijdrage levert aan het realiseren van deze doelen.

Zowel binnen het AMW, het JMW als binnen het SCW lijkt Vita (weliswaar op een indirecte wijze) een bijdrage te leveren aan het realiseren van de diverse Wmo-doelen. Zo dragen het AMW en het JMW bij aan het bevorderen van maatschappelijke deelname door lichamelijke en psychische problemen op een veelal praktische wijze te compenseren (Wmo-doel 1). Vita helpt cliënten bijvoorbeeld met hun schuldenproblematiek zodat zij (weer) een eigen huishouden kunnen voeren, bij het verwerven van een inkomen of met problemen rondom hun (psychische) gezondheid.

Deze en enkele andere conclusies kunt u terugvinden in de eindrapportage " Effectiviteit en ontwikkeling maatschappelijke ondersteuning '.

Verwijzingen:

Gemeente Amstelveen (2012-2015). Voor elkaar in Amstelveen, Wmo-nota 2012 tot en met 2015 Timmermans, J.M. en Kwekkeboom, M.H. (2012). De verwachtingen van de Wmo (anno 2008) - Analyse van een redeneerketen. Amsterdam: Sorbus o.a.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 25 jun 2012