Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Naar de letter van de stad

Project

De Nederlandse samenleving stelt hoge eisen aan haar burgers. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid benadrukt dat veel van die eisen te hoog zijn, en dat organisaties en hun systemen geen rekening houden met de mogelijkheden en de beperkingen van burgers. Met andere woorden: de maatschappij verwacht dat burgers participeren in essentiële leefdomeinen (werk, wonen, opvoeding, etc.). Participatie wordt echter vaak belemmerd doordat burgers zelf niet over de vereiste kennis of vaardigheden beschikken, of omdat ze daar op institutioneel niveau niet toe in de gelegenheid worden gesteld.

Doel van onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te analyseren welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om volwaardig te participeren in de maatschappij. In dit onderzoek focussen we op twee kernrollen: die van inkomensverwerver (domein Werk en inkomen) en die van ouder (domein Opvoeding). Het doel is om de barrières die beperkte kennis en vaardigheden bij het vervullen van deze twee rollen kunnen opwerpen te beschrijven en te begrijpen, en om in kaart te brengen hoe we deze barrières kunnen aanpakken.

We gaan er vanuit dat de rollen overlappen: de rol van opvoeder staat niet los van die van inkomensverwerver, en in dit onderzoek zal dan ook ruimte worden gegeven aan die mogelijke overlap.

Vier onderzoeksvragen

De doelstelling van het onderzoek vertaalt zich in vier onderzoeksvragen:

1. Welke kennis en vaardigheden vraagt participatie in de essentiële leefdomeinen van Werk & Inkomen en Opvoeding, en dan met name in de rol van respectievelijk inkomensverwerver en ouder?

2. Op welke kennis en vaardigheden loopt het spaak bij burgers die deze rollen niet succesvol kunnen vervullen? En welke mogelijke drempels werpt de institutionele context op?

3. Welke kansrijke interventies zijn er gericht op het bevorderen van deze kennis en vaardigheden bij burgers dan wel op het verlagen van drempels in de institutionele context?

4. Wat zijn de Theories of Change (ToC’s) die zulke interventies onderbouwen en hoe zijn de ervaringen van deelnemers en uitvoerders met deze interventies?

Financiering

Het onderzoek Naar de letter van de stad wordt gesubsidieerd door het Kenniscentrum Ongelijkheid. Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners: Vrije Universiteit van Amsterdam, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding, FOO (HvA), Gemeente Amsterdam

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2022
Einddatum 01 nov 2023

Contact

Jessica Muda