Kenniscentrum Maatschappij en Recht

(LEER)WERKPLAATSEN ‘SAMEN DE GOEDE ZORG GEVEN’

Een onderzoeks- en ontwikkelproject in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Project

Dit driejarig onderzoek is 15 december 2020 van start gegaan. Het consortium bestaat uit opleidingen in het mbo, hbo en wo, lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning en Bijzonder Leerstoel Ontwikkelingspedagogiek Bartiméus-Vrije Universiteit Amsterdam, drie praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers.

In dit project zetten aanbieders van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam een zestal experimentele werkplaatsen op. Binnen deze werkplaatsen gaan bewoners, hun naasten en professionele hulpverleners samen aan de slag bij het ontwikkelen van samenwerkingsvormen waarbinnen alle partijen hun kennis, vaardigheden en voorkeuren gelijkwaardig kunnen inbrengen. Om de werkplaatsen het karakter van een leerwerkplaats (een vorm van hybride onderwijs) te geven zullen de op de locaties werkzame stagiaires op mbo, hbo en wo én hun begeleidende docenten eveneens aan de werkplaatsen worden verbonden. De opbrengsten van het onderzoek zullen niet alleen benut kunnen worden door de deelnemende instellingen, maar ook een plaats krijgen in de diverse (beroeps)opleidingen. Aan het project is ook een promotietraject verbonden.

In januari 2021 gaat het onderzoek, dat gesubsidieerd wordt door ZonMw, van start met de voorbereiding van een Delphi studie. De onderzoekster die als promovenda aan dit project is verbonden zal het Delphi onderzoek starten. Tegelijkertijd zullen de verschillende praktijkpartners voorbereidingen treffen voor de inrichting van de ‘leerwerkplaatsen’, waar het in het onderzoek om draait.

Bij de honorering van de aanvraag oordeelde de beoordelingscommissie van ZonMw dat de gekozen onderzoeksopzet, met zijn experimentele en innovatieve karakter, goed aansluit bij doelstellingen van de call en dat het consortium de praktijkkwestie en het belang voor de praktijk, cliënten, naasten en professionals duidelijk heeft beschreven.

Lectoraat LZO is blij met de kans om het onderzoek te kunnen uitvoeren en heeft de intentie om vertegenwoordigers van cliënten en naasten nauw te betrekken bij de projectgroep, waardoor samenwerking met cliënten, naasten, begeleiders en professionals in alle fasen van het onderzoek wordt gewaarborgd.

Het consortium ‘Samen de goede zorg geven’ bestaat uit:

Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning

Vrije Universiteit,Amsterdam / Bijzondere Leerstoel ‘Sociale relaties & ICT’

ROC van Amsterdam

Amsta

Bartiméus

Cliëntenbelang Amsterdam

Esdege-Reigersdaal

Markant

Ons Tweede Thuis

De projectgroep die uit vertegenwoordigers van bovenstaande instellingen bestaat, zal collega’s en relaties uit het werkveld vragen om zitting te nemen in de klankbordgroep die in het voorjaar samengesteld wordt.

Gedurende de loop van het project zal met behulp van een interactieve website doorlopend informatie over voortgang en leerervaringen worden gegeven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 februari 2024

Project Info

Startdatum 15 dec 2020
Einddatum 15 dec 2024

Contact