Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Van schulden naar kansen

Stichting van Schulden naar Kansen

Project

Stichting van Schulden naar Kansen heeft – in samenspraak met de Hogeschool van Amsterdam – een actieprogramma ontwikkeld met de titel “van Schulden naar Kansen”. Met dit programma wil Stichting van Schulden naar Kansen een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede als gevolg van probleemschulden. Voor de periode van 2015-2020 heeft Stichting van Schulden naar Kansen de ambitie geformuleerd om in vier steden in Nederland het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% af te laten nemen. Het gaat dan om 11.625 huishoudens die in deze periode ondersteund worden om financieel zelfredzamer te worden.

Het programma richt zich op de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle. In iedere stad zijn de drie doelgebieden met de meeste minimahuishoudens geselecteerd. Op 1 januari 2017 is Aegon aangesloten bij het actieprogramma. Hierdoor richt het programma zich vanaf dat moment ook op doelgebieden in de steden Den Haag, Groningen en Leeuwarden waar de meeste minimahuishoudens wonen.

Het programma is inmiddels afgerond. Lees alles over de resultaten via onderstaande link:

Omdat Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon graag willen zien welke effecten de door hen gesteunde inspanningen hebben, hebben zij het lectoraat gevraagd een meerjarig onderzoek uit te voeren.

Het meerjarig onderzoek in de periode 2016-2020 heeft drie doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in het effect dat de inspanningen die Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon ondersteunen, heeft op mensen (ook geaggregeerd op wijkniveau)
  • Het verkrijgen van inzicht in welke vormen van ondersteuning wel en welke niet effectief zijn (kennis verwerven)
  • Het beschikbaar maken van kennis (kennis verspreiden)

Momenteel lopen er drie onderzoeken waarmee het actieprogramma wordt gemonitord en geëvalueerd.

Projectenonderzoek

Sinds 2014 voert het lectoraat een inventarisatie uit van alle projecten die door Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon ondersteund worden. Dit zogenoemde projectenonderzoek wordt de komende jaren voortgezet. Het doel van dit onderzoek is een jaarlijkse inventarisatie van alle projecten om inzicht te krijgen in de doelen, doelgroepen, het bereik en de resultaten van de projecten. De projecten ontvangen hiervoor jaarlijks een online enquête. Deze enquête is opgesteld op basis van de zogenaamde WhatWorks-criteria. Op basis van deze criteria wordt onderzocht of het aannemelijk is dat een project effectief zal zijn.

Deelnemersonderzoek

Ook wordt er onderzoek gedaan onder de deelnemers van alle projecten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ervaren meerwaarde van deelname aan het project vanuit het perspectief van de deelnemers. Daarnaast onderzoeken we in welke mate de deelnemers financieel zelfredzamer zijn geworden als gevolg van deelname aan het project. We richten ons op het financiële gedrag, de administratieve vaardigheden, de kennis en het arbeidsmarktgedrag van deelnemers.

Doelgebiedenonderzoek

Om vast te stellen of er iets verandert in de wijken waarop Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon hun activiteiten richten, doen wij niet alleen onderzoek naar de betrokken projecten en huishoudens, maar onderzoeken we ook veranderingen op wijkniveau. We kijken of er veranderingen te zien zijn in het betaalgedrag van huishoudens in de betrokken wijken. Hiervoor vragen we gegevens op bij vijf
doelgebieden: woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecombedrijven en energie- en waterleveranciers. Om ook een beeld te krijgen van de inkomenspositie van huishoudens in de betrokken wijken vragen we ook gegevens op bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 03 dec 2015
Einddatum 31 dec 2021

Contact

Roeland van Geuns
Dewi Blom
Koen Otte
Nicole Cuijpers

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH) | Amstelcampus

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900