Kenniscentrum Techniek

Nationale Learning Community Systeemintegratie

Samen kennis ontwikkelen en delen voor een snelle energietransitie en slimme afstemming van de onderdelen in het energiesysteem

Project

De Nationale Learning Community Systeemintegratie brengt bedrijven, overheden, onderzoekers en studenten bijeen om samen te werken aan slimme oplossingen voor een nieuw energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie. Deelnemers van de Learning Community werken en leren in teams aan problemen en onderzoeksvragen en delen hun kennis, inzichten en ervaringen met een breed publiek. Er wordt gewerkt aan vier hoofdthema’s: de inzet van data voor het modelleren van energiesystemen, flexibiliteit, conversie en Multi-Commodity Energy Systems.

De energietransitie brengt de komende decennia grote veranderingen met zich mee in onze maatschappij. Fossiele brandstoffen worden geleidelijk vervangen door duurzame alternatieven, zoals wind- en zonne-energie; energiebronnen waarbij de productie varieert met de weersomstandigheden en seizoenen. De vraag naar energie gaat veranderen, er komen nieuwe spelers bij op de energiemarkt en grenzen tussen energieleveranciers vervagen. Op alle schaalniveaus worden energiesystemen met elkaar verbonden: van woningen en wijken, tot regio’s, landen en werelddelen. Betrouwbaarheid, leveringszekerheid, veiligheid, efficiëntie, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn hierbij cruciaal. De uitdaging is tot een integraal energiesysteem te komen waarin al deze afhankelijkheden, actoren, factoren en voorwaarden zijn meegenomen. Dat kan alleen met inzet van professionals die kennis hebben over de verschillende elementen in het systeem en de samenhang ertussen.

Kennis ontwikkelen en delen

Tijdens een inventarisatie met het werkveld in 2020-2021 hebben de projectpartners samen een model ontwikkeld voor hoe Learning Communities er in de praktijk uit kunnen zien. In het model staan dialoog en ontmoeting centraal, bijvoorbeeld via wereldcafés, lezingen en excursies. Voor elk van de vier hoofdthema's wordt in multidisciplinaire Learning Community-teams kennis ontwikkeld, samen met partners uit het werkveld binnen projecten en fieldlabs. Daarnaast zal de Learning Community Systeemintegratie via een expertiseplatform leerpaden aanbieden voor na- en bijscholing rond systeemintegratie en de vier deelthema’s.

Human Capital Agenda en onderwijs

Kwaliteiten als systeemdenken en interdisciplinair samenwerken worden de komende jaren steeds belangrijker. Via de Learning Community Systeemintegratie komt hier structureel aandacht voor binnen de basisopleidingen (mbo/hbo) en in bijscholingsactiviteiten, met praktijkvraagstukken als uitgangspunt.

Studenten van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam kunnen stage lopen of een afstudeerproject doen, bijvoorbeeld via het Sustainable Energy Lab, en via lopende onderzoeksprojecten of samenwerkingsverbanden met praktijkpartners als Vattenfall. Praktijk- en onderzoekscasussen worden ingebracht in onder meer de minoren Energiepositieve Stad, Data Science met de speciale track “Energy Transition” en de “Power Minor” in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Studenten van onder meer de opleidingen Wiskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Logistiek kunnen zo kennismaken met vraagstukken rond systeemintegratie en de energietransitie.

De Nationale Learning Community Systeemintegratie wordt, in opdracht van de Topsector Energie, getrokken door zes kennisinstellingen: de Hogeschool van Amsterdam, de HAN University of Applied Sciences in samenwerking met Saxxion, Hanzehogeschool Groningen en TU Delft|the Green Village in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Oktober 2022 was de Maand van de Systeemintegratie. Op 13 oktober 2022 hostte de Hogeschool van Amsterdam het evenement 'Systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie: nut en noodzaak van data'.

Alle deelnemende kennisinstellingen werken aan het realiseren van leer-, werk- en samenwerkingsovereenkomsten met partners uit het werkveld: zowel regionaal als nationaal. Netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en andere stakeholders op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Learning Community Systeemintegratie. Wilt u zich aansluiten of meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen:

Perspectief

Voor een breder perspectief op Learning Communities in relatie tot de energietransitie, en wat meedoen aan een Learning Community voor u kan betekenen, verwijzen we u graag naar deze verhelderende video van de Topsector Energie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 18 april 2024

Project Info

Startdatum 09 mei 2022
Einddatum 31 dec 2024

Contact