Kenniscentrum Techniek

Publieke inkoop en logistiek

Project

Publieke organisaties zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg genereren veel logistieke bewegingen in de stad. Denk aan de dagelijkse levering van kantoorartikelen, post en pakketten, catering, ICT, onderhoud en afval. Dit project richt zich op de invloed van publieke inkoop in het efficiënter, slimmer en schoner organiseren van stedelijke distributie.

Transport duurzamer organiseren

De behoefte om het transport duurzamer te organiseren neemt vanuit verschillende perspectieven toe. De marges op transport zijn laag ( economisch), het is een grote bron van luchtverontreiniging ( milieu/gezondheid) en in steeds voller wordende steden, neemt de druk op de openbare ruimte toe ( leefbaarheid/bereikbaarheid/veiligheid). Dit besef groeit ook onder publieke organisaties, wat tot uiting komt in MVO beleid en politieke agenda’s.

In de dagelijkse praktijk is het echter een uitdaging om hier uitvoering aan te geven. De inkoop van goederen en diensten is verspreid over vele leveranciers en medewerkers. Vaak is in het inkoopproces onbekend hoe het transport georganiseerd wordt en welke kosten dit met zich mee brengt.

Met dit project helpt de HvA om duurzame logistiek een plek te geven bij inkoop. Met een online vragenlijst, die uitgezet wordt bij leveranciers, wordt inzicht verkregen in o.a. leverfrequenties, herkomst en bestemming, uitvoering van het transport en potentie van oplossingsrichtingen. Daarnaast werkt het project aan een protocol om “duurzame logistiek” mee te nemen in aanbestedingen.

Op de website van Foliaweb kun je meer hierover lezen!

Facility Services UvA-HvA, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam.

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de omvang en uitvoering van logistieke stromen naar publieke organisaties en mogelijkheden voor verbetering. Het project beoogd de publieke inkoper van kennis en instrumenten te voorzien, zodat zij beter uitvoering kan geven aan doestellingen rondom duurzame inkoop en duurzame stedelijke distributie.

  • Inzicht in huidige werkwijzen en logistieke inefficiënties
  • Inzicht in potentiele verbeterde logistieke concepten
  • Protocol voor aanbesteding

Bekijk hier ook het Leveranciersonderzoek van de UvA-HvA.

Het project Publieke Inkoop en Logistiek van het Onderzoeksprogramma Urban Technology loopt 1 jaar. Een mooi moment voor een terug- en vooruitblik. Wat hebben we gedaan? Met welke resultaten? En hoe gaan we verder?

Bekijk hier de publicatie.

Lees meer

Wilt u ook een leveranciersonderzoek uitvoeren voor uw organisatie? Of bent u om andere redenen geïnteresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Susanne Balm of Lector City logistics Walther Ploos van Amstel .

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 januari 2024

Project Info

Startdatum 20 okt 2014

Contact