Kenniscentrum Techniek

Meer goederenvervoer via binnenvaart en spoor (Noord West Connect Joint Corridors)

Onderzoek dat verladers en vervoerders ondersteunt bij hun zoektocht naar minder CO2-uitstoot en vergroten efficiëntie

Project

Hoe kunnen verladers en vervoerders hun bereikbaarheid in de regio verbeteren en tegelijkertijd hun milieubelasting beperken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt binnen Noord West Connect Joint Corridors de overstap bij hubs van wegvervoer naar vervoer per binnenvaartschip of goederentrein; evenals de potentie van nieuwe verbindingen vanuit de regio naar andere bestemmingen in Nederland en in Europa. Het beoogde effect: minder CO2-uitstoot en vergroten van efficiëntie.

Het onderzoek naar binnenvaart en spoorvervoer leidt tot feitelijke maatschappelijke baten, zoals betere bereikbaarheid, minder hinder van vrachtverkeer en minder CO2-uitstoot. Ook levert het inzichten op die benut kunnen worden bij het in de toekomst versterken van verbindingen tussen hubs (overstaplocatie) en het creëren van sterke multi-use hubs (bouw, afval/recycle, consumenten, industriële goederen). Het onderzoek draagt daarmee bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio, zonder dat dit investeringen in asfalt vergt. Het vrachtverkeer over de weg neemt af en de binnenwateren worden beter benut.

Werkwijze project voor ‘joint corridor’

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de deelnemers, waaronder provincie Noord-Holland en Flevoland, Port of Amsterdam en Amsterdam Logistics (zie partners voor alle deelnemers). De overheersende werkwijze is interviewen; we gaan in gesprek met bedrijven die lading hebben en met aanbieders van transportdiensten. Zo zoeken we naar herkomsten en bestemmingen, omvang van goederenstromen en cruciale factoren die voor hen of hun klanten bepalend zijn. De inhoudelijke aspecten van het huidige transport en de koppeling met productie en voorraden kunnen daarmee in kaart worden gebracht.

Daarnaast onderzoeken we hoe groot de samenwerkingsbereidheid is tussen de deelnemers, omdat de oplossing meestal te vinden is in het bundelen van lading. Individueel is het moeilijk een trein- of bootverbinding op te zetten. Idealiter ondersteunen we daarom de vorming van een ‘joint corridor’: gezamenlijk zorgen dat er een kosten effectieve langetermijnoplossing is voor binnenvaart of spoorvervoer, waardoor het exploitatierisico omlaag gaat. Dat houdt in dat er voldoende lading via trein of schip bijeen gebracht wordt om tenminste twee keer per week van en naar een bepaalde bestemming te reizen.

Resultaten project

De resultaten worden gepubliceerd in een verantwoordingsrapportage. Hierin wordt één maal per jaar inzicht en overzicht gegeven van de gestarte initiatieven, de resultaten en de geleerde lessen. Daarnaast krijgt iedere joint corridor zijn eigen resultaten en ambitiesheets. De resultaten van het project dragen bij aan de betere benutting van bestaande binnenvaartinfrastructuur, waardoor het maatschappelijk rendement van investeringen en onderhoud groter wordt. Dat maakt de regio aantrekkelijker qua leefbaarheid en bereikbaarheid, wat goed is voor bewoners en bedrijven en daarmee ook de werkgelegenheid. Ook het bedrijfsleven dat niet kan switchen naar water of spoor heeft voordelen, omdat er minder vrachtwagens onderweg zijn.

Onderwijs

Er worden opdrachten uitgezet bij minors en afstudeerders van de HvA. Een opdracht is het zoeken naar de volgende verbinding met potentie waar Noord West Connect mee aan de slag zou kunnen gaan. Een andere opdracht is de potentie onderzoeken van een binnenvaartverbinding tussen Amsterdam en Alkmaar en het concurrerend vermogen ten opzichte van wegvervoer in kaart brengen.

Partners

Noord West Connect Joint Corridors is een samenwerkingsverband waarin naast de HvA 8 andere partijen meedoen: Topsector Logistiek is de landelijke aanjager en stelt geld en instrumenten beschikbaar. Provincies Noord-Holland en Flevoland, Amsterdam Logistics en Vervoerregio Amsterdam stellen geld en kennis beschikbaar. Port of Amsterdam, Omgevingsdienst IJmond en Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord participeren in projecten en zetten kennis en mensen in. Alle partijen stellen hun netwerk en (sociale) media ter beschikking, om zoveel mogelijk bedrijven gericht te kunnen bereiken.

Positie binnen Centre of Expertise Urban Technology

Noord West Connect Joint Corridors is onderdeel van onderzoeksthema Connectivity & Mobility. Het onderzoek draagt met technologische oplossingen bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de stad. In het onderzoek draait het om fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. Met focus op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas. Het is één van de vier onderzoeksthema’s van Centre of Expertise Urban Technology.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 november 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Sjoerd Sjoerdsma
Thierry Verduijn